Publikované: .

Klient uzatvoril v apríli 2012 zmluvu o revolvingovom úvere. Na základe tejto zmluvy si požičal 600 eur, ďalej mu bolo poskytnutých 817,44 eur. Náš klient zaplatil celkovo sumu 807,29 eur.

Potom ako prestal úver splácať, pretože nemal na splácanie finančné prostriedky, podala spoločnosť ktorá mu úver poskytla návrh na rozhodcovský súd, ktorý rozhodol v októbri 2014 rozhodcovským rozsudkom. Na tento rozsudok náš klient reagoval v novembri 2014 návrhom na Okresný súd. Navrhoval zrušenie daného rozhodcovského rozsudku. Odporca sa vyjadril k návrhu písomne, a to tak, že žiadal klientov návrh zamietnuť. Súd vykonal dokazovanie v danej veci, a to preskúmaním vyjadrenia nášho klienta, ako navrhovateľa a oboznámením sa s listinnými prílohami.

Súd sa zameral najmä na dojednané úroky v zmluve a dospel k záveru, že dojednané úroky boli rozporné s dobrými mravmi. Úrok bol podľa súdu v neprijateľnej výške, pri ktorej možno hovoriť o úžere, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi. Preto súd návrhu nášho klienta vyhovel a zrušil rozhodcovský rozsudok.

 

Rozhodnutie na stiahnutie