Publikované: .

Naši dvaja klienti v marci 2014 uzatvorili zmluvu, na základe ktorej im bola poskytnutá čiastka vo výške 900 eur. Spolu so zmluvou o úvere uzatvorili taktiež rozhodcovskú zmluvu, podľa ktorej mal všetky vzniknuté spory riešiť rozhodcovský súd. Po istej dobe splácania, keď sa dostali s úhradou splátok do omeškania, bol voči nim vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým im bola uložená povinnosť zaplatiť sumu 1 350 eur. Keďže táto suma bola oveľa vyššia ako tá ktorá im bola poskytnutá, podali v januári 2016 na okresný súd návrh, ktorým sa domáhali zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Súd následne vykonal v tejto veci dokazovanie vypočutím účastníkov a taktiež oboznámením sa s pripojenými listinnými dôkazmi. Jeden z klientov pri vypočutí uviedol, že podľa jeho názoru boli porušené ich práva, a taktiež, že povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sú v rozpore s dobrými mravmi.

Súd po posúdení celej situácie dospel k záveru, že v prípade uzatvorenej rozhodcovskej zmluvy ide o neplatný právny úkon pretože je neurčitá a neobsahuje presné a konkrétne informácie. Rozhodol teda, že rozhodcovská zmluva je neplatná, a preto vyhovel návrhu našich klientov a zrušil rozhodcovský rozsudok z januára 2016.

Rozhodnutie na stiahnutie