Publikované: .

Naša klientka uzatvorila vo februári 2010 zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 6 100 eur. Po čase splácania sa však zhoršila jej finančná situácia kvôli nečakaným výdavkom a nedokázala úver ďalej riadne splácať. Na základe tejto skutočnosti sa stal jej dlh v celku splatný a bol voči nej vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým jej bola uložená povinnosť uhradiť istinu vo výške 4 804,82 eur.

Keďže na zaplatenie tejto istiny klientka nemala finančné prostriedky, v decembri 2014 sa podaním žaloby na Okresný súd domáhala zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Vo svojej žalobe poukázala najmä na ustanovenie zmluvy o aplikácii rozhodcovskej doložky, ktorá je neplatná ako neprijateľná zmluvná podmienka, z čoho vyplýva absencia právomoci rozhodcovského súdu v tomto rozhodcovskom konaní. Okresný súd vykonal dokazovanie výsluchom našej klientky a oboznámením sa so všetkými listinnými dôkazmi a jej návrh uznal za dôvodný. Výsledkom tohto konania bolo zrušenie rozhodcovského rozsudku vydaného voči našej klientke.

 

 

Rozhodnutie na stiahnutie