Vydanie bezdôvodného obohatenia od veriteľa

Publikované: .

Súd na základe argumentov nášho spolupracujúceho advokáta priznal nášmu klientovi sumu 1 437,27 EUR titulom bezdôvodného obohatenia veriteľa. Klient uhradil veriteľovi sumu 1 437,27 EUR nad rámec istiny. Keďže súd určil, že úvery sú bezúročné a bez poplatkov, veriteľ nemal na príslušenstvo a poplatky nárok. Dosiahli sme, aby klientovi veriteľ zaplatil sumu, o ktorú sa veriteľ… Zobraziť viac »

Bezúročný úver a bez poplatkov

Publikované: .

V súčasnej dobe vymáhanie pohľadávok predstavuje predmet podnikateľskej činnosti viacerých spoločností, ktoré skupujú pohľadávky od rôznych bankových ako aj nebankových subjektov. Know how a taktiky týchto vymáhačských spoločností sú v podstate rovnaké a ich hlavným účelom je získať od dlžníka čo najviac finančných prostriedkov pod tlakom rôznych vyhrážok, častokrát na hranici so zákonom. Väčšina z… Zobraziť viac »

Zníženie žalovanej sumy

Publikované: .

Súd na základe našich vyjadrení čiastočne zamietol návrh veriteľa na zaplatenie 3 025,21 Eur. Klientke uložil povinnosť uhradiť len 1 199,87 Eur a navyše jej povolil splácať dlh v splátkach po 40,- Eur mesačne. Súd sa stotožnil s našimi argumentmi, že zmluvy o pôžičke ako zmluva spotrebiteľská neobsahuje obligatórne náležitosti podľa ust. § 9 zákona… Zobraziť viac »

Ušetrili sme klientovi 1480,89 Eur

Publikované: .

Poštová banka, a.s. sa žalobou voči nášmu klientovi domáhala vrátenia nevyplatených finančných prostriedkov v celkovej výške 1519,43 Eur a to na základe zmluvy o úvere dostupná pôžička zo dňa 12.09.2012. V rámci vyjadrenia k žalobe sme poukázali na to, že zmluva neobsahuje obligatórne náležitosti v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch, následkom čoho je daná úverová… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozsudok, ktorým bol zrušený rozhodcovský rozsudok proti nášmu klientovi

Publikované: .

V marci 2011 uzavreli naši klienti zmluvu o úvere, na základe ktorej im bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská doložka, na základe ktorej mal všetky spory riešiť rozhodcovský súd. Keďže po určitej dobe prestali kvôli zlej finančnej situácií predmetný úver splácať, stal sa v celku splatný. Následne podal poskytovateľ úveru… Zobraziť viac »

V ustanoveniach o úrokoch uznaná zmluva o úvere za neplatnú

Publikované: .

Našej klientke bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Kvôli strate zamestnania sa však po určitom čase dostala so splátkami tohto úveru do omeškania, následkom čoho bol v septembri 2013 jej zamestnávateľ vyzvaný k vykonávaniu zrážok z jej mzdy. Následne sa naša klientka návrhom podaným na okresný súd v januári 2014 domáhala aby určil, že ustanovenia dohody… Zobraziť viac »

Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 1 744,91 eur

Publikované: .

Náš klient uzatvoril v apríli 2008 zmluvu, na základe ktorej mu bol schválený úverový rámec vo výške takmer 1 000 eur. Keďže si náš klient kvôli nedostatku finančných prostriedkov neplnil povinnosť pravidelných splátok, nastalo vymáhanie tejto pohľadávky.  Okresný súd pri rozhodovaní prikladal dôraz na listinné dôkazy, najmä na jednotlivé ustanovenia zmluvy. Po preskúmaní týchto dôkazov zistil,… Zobraziť viac »

Zamietnutý návrh na zaplatenie sumy 684 eur

Publikované: .

V júni 2015 sa navrhovateľ, čiže veriteľ našich dvoch klientov domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým by ich zaviazal zaplatiť sumu vo výške 684,83 eur. Tento návrh odôvodnil tým, že vo februári v roku 2010 uzatvoril s touto dvojicou zmluvu o úvere, na základe ktorej im bol poskytnutý úver vo výške 630 eur. Keďže naši klienti sa po čase… Zobraziť viac »

Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 560 eur s príslušenstvom

Publikované: .

V júni 2015 sa domáhal poskytovateľ úveru od nášho klienta zaplatenia sumy vo výške 690 eur s príslušenstvom. Tento návrh žalobca odôvodnil tým, že v decembri 2008 s našou klientkou uzatvoril Zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej našej klientke poskytol úver vo výške 1 062,21 eur. Keďže pri splátke č.72 sa dostala naša klientka… Zobraziť viac »

Znížená dlžná suma a povolené mesačné splátky po 10 eur

Publikované: .

Navrhovateľ, ktorého predchodcom bol poskytovateľ úveru sa podaným návrhom v septembri 2015 domáhal rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal zaplatiť našu klientku sumu 601,36 eur spolu s príslušenstvom. Dôvodom na začatie konania bolo omeškanie našej klientky s úhradou svojho záväzku, keďže sa dostala do finančných problémov. Záväzok spočíval v poskytnutí úveru vo výške 900 eur v decembri 2011. Naša klientka sa… Zobraziť viac »

Náš klient získal bezúročný úver bez poplatkov

Publikované: .

Právny predchodca navrhovateľa uzatvoril s našim klientom ako dlžníkom úverovú zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý spotrebiteľský úver vo výške 299 eur. Odporca, čiže náš klient sa zaviazal uhradiť tento úver v 72 pravidelných mesačných splátkach po 8,04 eur. Nakoľko bol náš klient v omeškaní s úhradou svojho záväzku, navrhovateľ ukončil úverovú zmluvu a v auguste 2014 vyzval odporcu k zaplateniu… Zobraziť viac »

Bezúročný úver vďaka zrušenia rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient uzatvoril s obchodnou spoločnosťou v apríli 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2.700 eur, a to za poplatok 2.030 eur. Keďže si svoje povinnosti zo zmluvy riadne neplnil, jeho dlh sa stal v zmysle všeobecných podmienok poskytnutia úveru v nesplatenom zvyšku splatným a spoločnosť podala návrh na začatie rozhodcovského konania. V októbri 2014 bol… Zobraziť viac »