Krajský súd potvrdil uznesenie Okresného súdu, ktorým bolo rozhodnuté v prospech nášho klienta

Publikované: .

Okresný súd zamietol žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v exekučnej veci o vymoženie 250 eur proti nášmu klientovi. Proti tomuto uzneseniu podal oprávnený v zákonnej lehote odvolanie, ktorým žiadal o zrušenie predmetného uznesenia. Krajský súd následne preskúmal uznesenie spolu s exekučným titulom, ktorým je rozhodcovský rozsudok a bez nariadenia odvolacieho pojednávania dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné. Po… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške takmer 4 570 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila zmluvu, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5 500 eur. Súčasťou predmetnej zmluvy bola tiež rozhodcovská doložka, podľa ktorej sa všetky spory ktoré vznikli z tejto zmluvy mali rozhodovať v súlade s rozhodcovskou doložkou. Keďže naša klientka kvôli nedostatku finančných prostriedkov prestala splácať svoj úver, poskytovateľ úveru sa na základe vydaného rozhodcovského rozsudku… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie proti nášmu klientovi

Publikované: .

V júli 2012 náš klient uzatvoril Zmluvu o úvere spolu s Rozhodcovskou zmluvou, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 500 eur, za poplatok v sume 484 eur. Keďže po určitom čase si kvôli nedostatku financií prestal plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, poskytovateľ úveru si uplatnil svoje nároky v rozhodcovskom konaní. Následne sa na základe vydaného… Zobraziť viac »

Potvrdenie Uznesenia Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie vo výške 1 928,80 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v novembri 2011 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 900 eur. Keďže klientka nemala dostatok financií na splácanie tohto úveru, poskytovateľ úveru podal voči nej návrh na vykonanie exekúcie vo výške 1 928,80 eur. Exekučným titulom bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola súčasťou… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o vymoženie istiny 1 610,40 eur

Publikované: .

V roku 2009 uzatvoril náš klient zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2 000 eur. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si povinnosť splátok, na základe rozhodcovskej zmluvy ktorá bola súčasťou zmluvy bol v novembri 2012 voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok. Poskytovateľ úveru následne na základe… Zobraziť viac »

Krajský súd v exekučnej veci potvrdil Uznesenie ktorým bolo rozhodnuté v prospech našej klientky

Publikované: .

Predmetom tejto exekučnej veci bolo vymoženie 125,53 eur s príslušenstvom od našej klientky. Zaplatenia tejto sumy sa domáhal poskytovateľ úveru, ktorý podal návrh na vymoženie pohľadávky. Okresný súd v tejto veci skúmal prioritne exekučný titul, ktorým bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola uzatvorená spolu so zmluvou o úvere v novembri 2010. Po preskúmaní listinných dôkazov… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

V právnej veci na návrh nášho klienta o zrušenie rozhodcovského rozsudku okresný súd uznesením odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku z októbra 2014. Okresný súd v tejto veci preskúmal všetky doložené listinné dôkazy a pri rozhodovaní zobral v úvahu najmä fakt, že v prípade neodloženia vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku môže dôjsť k majetkovej ujme nášho klienta. Mohlo by tak nastať… Zobraziť viac »

Zastavené exekučné konanie o vymoženie takmer 195 eur

Publikované: .

Na základe návrhu oprávneného, čiže veriteľa našej klientky sa v marci 2015 začalo proti nej viesť exekučné konanie, za účelom vymoženia pohľadávky vo výške takmer 195 eur. Exekučný titul v tomto prípade predstavoval rozhodcovský rozsudok, ktorý bol vydaný, pretože naša klientka si nebola schopná kvôli zlej finančnej situácií plniť svoje platobné povinnosti. Súdny exekútor na základe návrhu… Zobraziť viac »