Súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy a rozhodcovská zmluva sú neplatné

Publikované: .

Jeden z našich klientov sa podanou žalobou na Okresnom súde domáhal, aby bol vydaný rozsudok, ktorým by súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy, rozhodcovská zmluva a ustanovenia zmluvy o úvere ktorú uzatvoril v júni 2014 sú neplatné. Svoju písomnú žalobu odôvodnil tým, že zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a rozhodcovská doložka nebola s ním individuálne dojednaná. Poukázal na… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozsudok, ktorým bol zrušený rozhodcovský rozsudok proti nášmu klientovi

Publikované: .

V marci 2011 uzavreli naši klienti zmluvu o úvere, na základe ktorej im bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská doložka, na základe ktorej mal všetky spory riešiť rozhodcovský súd. Keďže po určitej dobe prestali kvôli zlej finančnej situácií predmetný úver splácať, stal sa v celku splatný. Následne podal poskytovateľ úveru… Zobraziť viac »

Potvrdenie Uznesenia Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie vo výške 1 928,80 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v novembri 2011 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 900 eur. Keďže klientka nemala dostatok financií na splácanie tohto úveru, poskytovateľ úveru podal voči nej návrh na vykonanie exekúcie vo výške 1 928,80 eur. Exekučným titulom bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola súčasťou… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o vymoženie istiny 1 610,40 eur

Publikované: .

V roku 2009 uzatvoril náš klient zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2 000 eur. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si povinnosť splátok, na základe rozhodcovskej zmluvy ktorá bola súčasťou zmluvy bol v novembri 2012 voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok. Poskytovateľ úveru následne na základe… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok

Publikované: .

Naši dvaja klienti v marci 2014 uzatvorili zmluvu, na základe ktorej im bola poskytnutá čiastka vo výške 900 eur. Spolu so zmluvou o úvere uzatvorili taktiež rozhodcovskú zmluvu, podľa ktorej mal všetky vzniknuté spory riešiť rozhodcovský súd. Po istej dobe splácania, keď sa dostali s úhradou splátok do omeškania, bol voči nim vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým im bola… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok a odložená vykonateľnosť

Publikované: .

Vo februári 2012 uzatvoril náš klient zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver 840 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, v ktorej stálo, že akékoľvek spory budú riešené pred rozhodcovským súdom. Keďže si klient neplnil svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal vcelku splatný a spoločnosť, ktorá klientovi úver poskytla podala v júni… Zobraziť viac »

Ďalšie zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur, pričom sa zaviazal splácať tento úver v 42 mesačných splátkach vo výške 80,37 eur. Pri podpisovaní zmluvy o úvere bola podpísaná aj rozhodcovská zmluva, ktorej predmetom bola dohoda, že akékoľvek spory a nezrovnalosti budú riešené v rozhodcovskom konaní. Obidve zmluvy boli na predtlačenom… Zobraziť viac »