Zrušený rozhodcovský rozsudok o zaplatenie 4 804,82 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila vo februári 2010 zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 6 100 eur. Po čase splácania sa však zhoršila jej finančná situácia kvôli nečakaným výdavkom a nedokázala úver ďalej riadne splácať. Na základe tejto skutočnosti sa stal jej dlh v celku splatný a bol voči nej vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým jej bola… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v prospech našich klientov

Publikované: .

Okresný súd v júni 2015 svojim rozhodnutím v ktorom zrušil rozhodcovský rozsudok rozhodol v prospech našich klientov.  Popri tomto rozhodnutí o veci samej ďalej uložil neúspešnej strane, čiže poskytovateľovi úveru povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 331,5 eur z návrhu na začatie konania, a to za úspešných žalobcov, ktorými boli naši klienti. Proti tomuto rozhodnutiu o uložení poplatkovej povinnosti podal poskytovateľ úveru… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil Uznesenie, ktorým bolo zamietnuté vykonanie exekúcie vo výške 1 470,33 eur

Publikované: .

Jednej z našich klientok bol v januári 2014 poskytnutý úver vo výške 800 eur. Vzhľadom na omeškanie splátok úveru z jej strany, si poskytovateľ úveru proti nej v rozhodcovskom konaní uplatnil svoj nárok. Na základe vydaného rozhodcovského rozsudku podal návrh na vykonanie exekúcie pre uspokojenie nesplatenej pohľadávky, následkom čoho súdny exekútor v máji 2014 požiadal Okresný súd o udelenie poverenia na… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o vymoženie istiny 1 610,40 eur

Publikované: .

V roku 2009 uzatvoril náš klient zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2 000 eur. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si povinnosť splátok, na základe rozhodcovskej zmluvy ktorá bola súčasťou zmluvy bol v novembri 2012 voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok. Poskytovateľ úveru následne na základe… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

V právnej veci na návrh nášho klienta o zrušenie rozhodcovského rozsudku okresný súd uznesením odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku z októbra 2014. Okresný súd v tejto veci preskúmal všetky doložené listinné dôkazy a pri rozhodovaní zobral v úvahu najmä fakt, že v prípade neodloženia vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku môže dôjsť k majetkovej ujme nášho klienta. Mohlo by tak nastať… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok

Publikované: .

Naši dvaja klienti v marci 2014 uzatvorili zmluvu, na základe ktorej im bola poskytnutá čiastka vo výške 900 eur. Spolu so zmluvou o úvere uzatvorili taktiež rozhodcovskú zmluvu, podľa ktorej mal všetky vzniknuté spory riešiť rozhodcovský súd. Po istej dobe splácania, keď sa dostali s úhradou splátok do omeškania, bol voči nim vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým im bola… Zobraziť viac »

Zastavené exekučné konanie o vymoženie takmer 195 eur

Publikované: .

Na základe návrhu oprávneného, čiže veriteľa našej klientky sa v marci 2015 začalo proti nej viesť exekučné konanie, za účelom vymoženia pohľadávky vo výške takmer 195 eur. Exekučný titul v tomto prípade predstavoval rozhodcovský rozsudok, ktorý bol vydaný, pretože naša klientka si nebola schopná kvôli zlej finančnej situácií plniť svoje platobné povinnosti. Súdny exekútor na základe návrhu… Zobraziť viac »

Potvrdený rozsudok okresného súdu, ktorý zrušil rozhodcovský rozsudok

Publikované: .

Náš klient uzatvoril v máji 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 400 eur za dohodnutý poplatok vo výške 356 eur. Spolu so zmluvou o úvere bola uzatvorená aj rozhodcovská zmluva v zmysle ktorej bolo dohodnuté, že všetky spory sa budú rozhodovať pred rozhodcovským súdom. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v apríli 2014 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Keďže sa po určitom čase dostala do finančných problémov a nebola si schopná plniť svoje povinnosti zo zmluvy, jej dlh sa stal v zmysle zmluvných podmienok v celku splatný a následne bol v tejto veci vydaný rozhodcovský rozsudok. Naša klientka má… Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Oprávnený, čiže poskytovateľ úveru v marci 2015 navrhol vykonanie exekúcie voči nášmu klientovi, a to na podklade exekučného titulu, ktorým je rozsudok rozhodcovského súdu. V návrhu na vykonanie exekúcie žiadal, aby súdny exekútor v danej veci vykonal exekúciu na vymoženie istiny vo výške 1 942,31 eur. Súdny exekútor následne na Okresnom súde v septembri 2015 žiadal o udelenie poverenia na vykonanie… Zobraziť viac »

Potvrdenie rozhodnutia Okresného súdu v prospech našej klientky

Publikované: .

Krajský súd, ako súd odvolací v konaní o odvolaní poskytovateľa úveru potvrdil rozsudok Okresného súdu, v ktorom bolo rozhodnuté v prospech našej klientky. V prípade prvostupňového konania išlo o právnu vec na návrh našej klientky. Tá sa domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku. Jej návrhu okresný súd – súd prvého stupňa vyhovel a v máji 2015 zrušil… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku o zaplatenie takmer 1 530 eur

Publikované: .

Náš klient sa na konci januára 2016 domáhal na súde vydania rozhodnutia, ktorým by okresný súd zrušil rozhodcovský rozsudok, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť sumu takmer 1 530 eur spolu s príslušenstvom. V rámci odôvodnenia tejto žaloby náš klient uviedol, že Rozhodcovská zmluva je podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka neplatná a tiež, že nemal možnosť skutočne sa oboznámiť… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Jednému z našich klientov bol po tom ako sa dostal do omeškania so splácaním úveru ktorý mu bol poskytnutý, v septembri 2014 doručený rozhodcovský rozsudok na základe rozhodcovskej doložky, ktorá bola súčasťou úverovej zmluvy, ktorú náš klient uzatvoril. Rozhodcovskú doložku je však možné podľa Občianskeho zákonníka považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Náš klient sa preto domáhal na… Zobraziť viac »

Odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Keďže bol proti našej klientke vydaný rozhodcovský rozsudok a ona bola vo veľmi zlej finančnej situácií, rozhodla sa prostredníctvom podania návrhu na okresný súd domáhať zrušenia predmetného rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnila tým, že podľa jej názoru trpí rozhodcovské konanie vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu, pretože rozhodcovská doložka, ktorá je súčasťou zmluvy o úvere je neplatná. Ďalej… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok a odložená vykonateľnosť

Publikované: .

Vo februári 2012 uzatvoril náš klient zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver 840 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, v ktorej stálo, že akékoľvek spory budú riešené pred rozhodcovským súdom. Keďže si klient neplnil svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal vcelku splatný a spoločnosť, ktorá klientovi úver poskytla podala v júni… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku – rozporné úroky s dobrými mravmi

Publikované: .

Klient uzatvoril v apríli 2012 zmluvu o revolvingovom úvere. Na základe tejto zmluvy si požičal 600 eur, ďalej mu bolo poskytnutých 817,44 eur. Náš klient zaplatil celkovo sumu 807,29 eur. Potom ako prestal úver splácať, pretože nemal na splácanie finančné prostriedky, podala spoločnosť ktorá mu úver poskytla návrh na rozhodcovský súd, ktorý rozhodol v októbri 2014 rozhodcovským rozsudkom…. Zobraziť viac »

Platnosť rozhodcovskej zmluvy a zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Naša klientka sa ako žalobkyňa domáhala toho, aby Okresný súd zrušil rozhodcovský rozsudok, na základe toho, že bola z jej strany namietnutá platnosť rozhodcovskej zmluvy. Spolu s návrhom o zrušenie rozhodcovského rozsudku požiadala súd, aby bola odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, kým nebude samostatne rozhodnuté vo veci o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Chcela tým predísť tomu, aby nebola vykonávaná exekúcia na… Zobraziť viac »

Súd zrušil rozhodcovský rozsudok – exekučné konania nehrozí

Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril v júli 2011 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 050 eur. Pre tento úver sa rozhodol z dôvodu, že mal viacero nesplatených dlhov a keďže mu hrozila exekúcia, snažil sa na ich splatenie získať ďalší úver. Keď uhradil 20 splátok, dostal sa do finančných problémov a prestal si plniť… Zobraziť viac »

Bezúročný úver vďaka zrušenia rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient uzatvoril s obchodnou spoločnosťou v apríli 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2.700 eur, a to za poplatok 2.030 eur. Keďže si svoje povinnosti zo zmluvy riadne neplnil, jeho dlh sa stal v zmysle všeobecných podmienok poskytnutia úveru v nesplatenom zvyšku splatným a spoločnosť podala návrh na začatie rozhodcovského konania. V októbri 2014 bol… Zobraziť viac »

Zrušenia rozhodcovského rozsudku a odklad vykonateľnosti

Publikované: .

V júni 2012 uzavrel náš klient zmluvu o úvere. Išlo o úver vo výške 930 eur. Keďže nebol schopný riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývali, jeho dlh sa stal v celku splatný a spoločnosť, od ktorej si zobral tento úver podala na začiatku decembra 2014 návrh na začatie konania. Na základe tohto návrhu rozhodcovský súd vydal… Zobraziť viac »

Ďalšie zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur, pričom sa zaviazal splácať tento úver v 42 mesačných splátkach vo výške 80,37 eur. Pri podpisovaní zmluvy o úvere bola podpísaná aj rozhodcovská zmluva, ktorej predmetom bola dohoda, že akékoľvek spory a nezrovnalosti budú riešené v rozhodcovskom konaní. Obidve zmluvy boli na predtlačenom… Zobraziť viac »

Rozhodcovský rozsudok v rozpore so zákonom

Publikované: .

V roku 2012 uzatvorila naša klientka zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 400 eur, za poplatok vo výške 356 eur. Celkom mala vrátiť sumu 756 eur. V rámci rozhodcovskej zmluvy bolo uvedené, že všetky spory vzniknuté z tejto úverovej zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní. Keďže sa po určitom čase dostala do finančnej núdze… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient v marci 2013 uzatvoril so spoločnosťou ktorá poskytuje úverové finančné služby zmluvu o úvere. Výška úveru bola 1 380 eur. Keďže sa klient dostal do problémov a nebol schopný splácať tento úver v dohodnutých mesačných splátkach, dlh sa stal splatný v celku. Klient nemal na zaplatenie tejto sumy finančné prostriedky, a tak žalovaný,… Zobraziť viac »