Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v prospech nášho klienta

Publikované: .

Náš klient uzatvoril v septembri zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na to, že sa po určitom čase dostal do zlej finančnej situácie a nebol schopný splácať svoj úver, poskytovateľ úveru na základe dohody o zrážkach zo mzdy požiadal klientovho zamestnávateľa o vykonávanie zrážok z jeho mzdy. Keďže vykonávaním zrážok stratil klient právo disponovať so svojim… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške takmer 4 570 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila zmluvu, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5 500 eur. Súčasťou predmetnej zmluvy bola tiež rozhodcovská doložka, podľa ktorej sa všetky spory ktoré vznikli z tejto zmluvy mali rozhodovať v súlade s rozhodcovskou doložkou. Keďže naša klientka kvôli nedostatku finančných prostriedkov prestala splácať svoj úver, poskytovateľ úveru sa na základe vydaného rozhodcovského rozsudku… Zobraziť viac »

Povolené mesačné splátky vo výške 15 eur

Publikované: .

Navrhovateľ, a teda poskytovateľ úveru návrhom v máji 2014 žiadal súd, aby zaviazal našu klientku zaplatiť sumu 640 eur s príslušenstvom. Svoj návrh odôvodnil tým, že v júli 2007 poskytol našej klientke úver vo výške takmer 700 eur. Keďže sa po určitom čase dostala naša klientka s úhradou splátok do omeškania, poskytovateľ úveru vyhlásil okamžitú splatnosť tohto úveru, a to vo… Zobraziť viac »

Zrušenie Dohody o zrážkach zo mzdy

Publikované: .

V auguste 2011 uzatvorila naša klientka zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Keďže súčasťou zmluvy bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. V čase keď sa dostala so splácaním úveru do omeškania, spoločnosť, ktorá jej poskytla úver vyzvala zamestnávateľa našej klientky na vykonávanie zrážok zo mzdy. Táto skutočnosť viedla… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku – rozporné úroky s dobrými mravmi

Publikované: .

Klient uzatvoril v apríli 2012 zmluvu o revolvingovom úvere. Na základe tejto zmluvy si požičal 600 eur, ďalej mu bolo poskytnutých 817,44 eur. Náš klient zaplatil celkovo sumu 807,29 eur. Potom ako prestal úver splácať, pretože nemal na splácanie finančné prostriedky, podala spoločnosť ktorá mu úver poskytla návrh na rozhodcovský súd, ktorý rozhodol v októbri 2014 rozhodcovským rozsudkom…. Zobraziť viac »

Povolenie splátok

Publikované: .

Klientka uzatvorila na základe zmluvy o stavebnom sporení a jej žiadosti o poskytnutie úveru úverovú zmluvu. Bol jej poskytnutý úver vo výške 3 319,39 eur, ktorý sa zaviazala splácať pravidelnými mesačnými splátkami. Keďže si tento úver nesplácala tak, ako bolo dohodnuté, spoločnosť, ktorá jej úver poskytla ju vyzvala na úhradu dlžnej sumy a následne na úhradu celého zostatku úveru, avšak… Zobraziť viac »

Zamietnutie exekúcie

Publikované: .

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci proti našej klientke ako povinnej v jej prospech. Išlo o dovolanie oprávneného, čiže veriteľa našej klientky proti Uzneseniu Krajského súdu. V roku 2012 požiadal súdny exekútor Okresný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd však jeho žiadosť zamietol. V odôvodnení poukázal na to, že právny predchodca oprávneného a naša klientka uzavreli úverovú zmluvu,… Zobraziť viac »

Súd zamietol žiadosť na vykonanie exekúcie

Publikované: .

V prípade jednej našej klientky súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Žiadosť bola Okresným súdom zamietnutá, pretože po preskúmaní celej veci súd zistil, že vec bola v rozhodcovskom konaní prejednaná na základe absolútne neplatnej rozhodcovskej zmluvy a tým pádom v tomto konaní nemožno exekučný titul považovať v súlade zo zákonom. Keďže veriteľ klientky,… Zobraziť viac »

Bezúročný úver vďaka zrušenia rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient uzatvoril s obchodnou spoločnosťou v apríli 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2.700 eur, a to za poplatok 2.030 eur. Keďže si svoje povinnosti zo zmluvy riadne neplnil, jeho dlh sa stal v zmysle všeobecných podmienok poskytnutia úveru v nesplatenom zvyšku splatným a spoločnosť podala návrh na začatie rozhodcovského konania. V októbri 2014 bol… Zobraziť viac »

Zrušenia rozhodcovského rozsudku a odklad vykonateľnosti

Publikované: .

V júni 2012 uzavrel náš klient zmluvu o úvere. Išlo o úver vo výške 930 eur. Keďže nebol schopný riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývali, jeho dlh sa stal v celku splatný a spoločnosť, od ktorej si zobral tento úver podala na začiatku decembra 2014 návrh na začatie konania. Na základe tohto návrhu rozhodcovský súd vydal… Zobraziť viac »

Ďalšie zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur, pričom sa zaviazal splácať tento úver v 42 mesačných splátkach vo výške 80,37 eur. Pri podpisovaní zmluvy o úvere bola podpísaná aj rozhodcovská zmluva, ktorej predmetom bola dohoda, že akékoľvek spory a nezrovnalosti budú riešené v rozhodcovskom konaní. Obidve zmluvy boli na predtlačenom… Zobraziť viac »

Odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Klientovi bol doručený rozhodcovský rozsudok, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť spoločnosti, ktorá podala návrh na rozhodcovský súd, sumu 385 eur s príslušenstvom. Náš klient reagoval na tento rozsudok podaním návrhu na Okresný súd, ktorým sa domáhal zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že rozhodcovská doložka je neplatná ako neprijateľná podmienka, a poznamenal že… Zobraziť viac »

Predbežné opatrenie proti zrážkam zo mzdy

Publikované: .

V prípade jednej našej klientky došlo k zrážkam zo mzdy v prospech spoločnosti, s ktorou v minulosti uzatvorila zmluvu o úvere. Keďže bola proti, návrhom na Okresný súd sa domáhala určenia, že ňou označené ustanovenia zmluvy, ktorú uzatvorila s odporcom a úverových podmienok tvoriacich súčasť tejto zmluvy sú neplatné. Spolu s týmto návrhom podala tiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala, aby… Zobraziť viac »

Odpustenie dlhu vďaka správe záväzkov

Publikované: .

Pred tým, ako  pán „Peter“ oslovil našu spoločnosť, sa márne snažil komunikovať so svojimi veriteľmi ohľadom svojich záväzkov. Život mu veľa krát vytváral prekážky, a on sa s nimi snažil popasovať čo najlepšie. Keďže sa pánovi „Petrovi“ zo strany veriteľov nevyšlo v ústrety žiadnym spôsobom tak, ako to uvádzajú vo svojich reklamách a stanoviskách, obrátil sa preto na našu spoločnosť… Zobraziť viac »

Odblokovanie nehnuteľnosti

Publikované: .

Nie každý má právnické vzdelanie. Niet sa teda čomu čudovať, že si jeden z naších klientov pri podpisovaní úverovej zmluvy nevšimol, že v prípade neplatienia riadnych mesačných splátok, dáva veriteľovi súhlas na zablokovanie nehnuteľnosti. Išlo o väčší rodinný dom, v ktorom jeho predkovia žili už niekoľko desaťročí. Zarážajúci na tom je fakt, že táto krásna… Zobraziť viac »

Odpustenie časti dlhu

Publikované: .

Všetci dobre vieme, v akom stave je naše zdravotníctvo. Pokiaľ máte závažnú chorobu a potrebujete prednostnú operáciu a vyšetrenie, musíte si za to zaplatiť. Závažnou chorobou trpela aj jedna z našich starších klientiek, ktorá však taký obnos financií nemala k dispozícií. Vzhľadom na to že bolo pre ňu zdravie najdôležitejšie, požiačiala si značnú sumu za… Zobraziť viac »

Zastavenie zrážok zo mzdy

Publikované: .

Každý sa môže ocitnúť v zložitej finančnej situácií, keď neberie do úvahy možné následky. V takomto okamihu sa ocitla aj jedna z našich klientok. Urýchlene potrebovala financie a tak podpísala zmluvu s veriteľom, v ktorej figurovali tzv. Neprijateľné zmluvné podmienky. Keď sa klientka objavila v jednej z našich pobočiek, náš ochotný personál jej neváhal podať… Zobraziť viac »

Odpustenie dlhu

Publikované: .

V otázke odpustenia dlhu nás oslovila jedna staršia pani, ktorá si nemohla dovoliť platiť riadnu splátku. Táto splátka sa týkala štúdia jej vnučky, ktorej rodičia odmietli platiť vysokú školu. Ako sa vraví, za dobrotu na žobrotu, tak aj táto naša staršia klientka sa dostala do problémov, pretože jej vážne ochorel manžel, a jej náklady na… Zobraziť viac »