Klientovi sme pomohli zastaviť zrážku zo mzdy vo výške 105,27 Eur v prospech Poštovej Banky, a.s.

Publikované: .

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje jeden z najpoužívanejších prostriedkov bankových a nebankových subjektov, prostredníctvom ktorého si veritelia zabezpečujú pravidelné uhrádzanie mesačnej splátky podľa zmluvy o úvere v prípade porušenia platobnej disciplíny zo strany dlžníka. Podstata tohto zabezpečovacieho inštitútu spočíva v tom, že ak sa dlžník omešká s pravidelnou splátkou a neuhradí ju ani na výzvu v stanovenej lehote, veriteľ zašle zamestnávateľovi dlžníka žiadosť… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil Uznesenie, ktorým bolo zamietnuté vykonanie exekúcie vo výške 1 470,33 eur

Publikované: .

Jednej z našich klientok bol v januári 2014 poskytnutý úver vo výške 800 eur. Vzhľadom na omeškanie splátok úveru z jej strany, si poskytovateľ úveru proti nej v rozhodcovskom konaní uplatnil svoj nárok. Na základe vydaného rozhodcovského rozsudku podal návrh na vykonanie exekúcie pre uspokojenie nesplatenej pohľadávky, následkom čoho súdny exekútor v máji 2014 požiadal Okresný súd o udelenie poverenia na… Zobraziť viac »

Zastavené zrážky zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

V decembri 2012 uzatvoril jeden z našich klientov zmluvu o úvere, na základe ktorej čerpal úver. Keďže súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient po čase nemal financie na splácanie svojich záväzkov, poskytovateľ úveru vyzval  v auguste 2015 jeho zamestnávateľa k vykonávaniu zrážok z jeho mzdy. Vzhľadom na to že klient si nevedel predstaviť pretrvávanie zrážania čiastok z jeho mzdy,… Zobraziť viac »

Uložená povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Jeden z našich klientov v decembri 2012 uzatvoril zmluvu o úvere, na základe ktorej následne čerpal úver. Keďže súčasťou predmetnej zmluvy o úvere bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient sa po určitom čase splácania dostal do problémov a nebol naďalej finančne schopný splácať tento úver. V auguste 2015 poskytovateľ úveru vyzval… Zobraziť viac »

V ustanoveniach o úrokoch uznaná zmluva o úvere za neplatnú

Publikované: .

Našej klientke bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Kvôli strate zamestnania sa však po určitom čase dostala so splátkami tohto úveru do omeškania, následkom čoho bol v septembri 2013 jej zamestnávateľ vyzvaný k vykonávaniu zrážok z jej mzdy. Následne sa naša klientka návrhom podaným na okresný súd v januári 2014 domáhala aby určil, že ustanovenia dohody… Zobraziť viac »

Povolenie splácania dlhu v mesačných splátkach po 20 eur

Publikované: .

Jedna naša klientka uzatvorila v októbri 2013 úverovú zmluvu, na základe ktorej jej boli poskytnuté peňažné prostriedky vo výške 1 200 eur.  Keďže sa klientka nečakane dostala do zlej finančnej situácie, porušila si svoje zmluvné povinnosti tým, že prestala splácať úver v dohodnutých mesačných splátkach. Naša klientka si bola vedomá toho, že nesplatila poskytnuté peňažné prostriedky, a preto uznala… Zobraziť viac »

Zamietnutá žaloba proti našej klientke

Publikované: .

Klientka podpísala zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 500 eur. Tento úver sa zaviazala splatiť v 12. mesačných splátkach po 82 eur. Tejto klientke sa však zhoršila finančná a ekonomická situácia a nebola schopná si riadne a včas plniť svoje povinnosti vychádzajúce z predmetnej zmluvy. Preto podal poskytovateľ úveru proti našej klientke žalobu o zaplatenie 58,77… Zobraziť viac »

Úroková miera v rozpore s dobrým mravom

Publikované: .

Klienti uzatvorili s úverovou spoločnosťou zmluvu o úvere. Úver bol vo výške 420 eur a splatnosť tohto úveru bola dohodnutá na 30 splátok po 25,85 eur. Keďže klienti neboli schopní plniť si svoju povinnosť, celá vec sa v roku 2014 dostala pred okresný súd. Ten zistil, z verejne prístupnej internetovej stránky Národnej banky Slovenska, že… Zobraziť viac »

Povolenie splátok

Publikované: .

Pre ľudí, ktorí žijú od eura k euru je každý deň dňom o prežitie. O to viac, ak sa k tomu dňu pridá nešťastná udalosť, tak ako sa to stalo v prípade našej klientky. Počas jej návštevy u lekára jej odišiel kotol, ktorý reguloval teplotu bytu a zároveň vody. Vzhľadom na tuhú zimu, nemala inú možnosť, pri jej nízkom stave dôchodku ako… Zobraziť viac »