Zamietnutá žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Okresný súd v januári 2016 zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti nášmu klientovi, pre vymoženie 98,55 eur. Vzťah medzi účastníkmi tohto konania vznikol na základe zmluvy o úvere ktorá bola uzatvorená v januári 2014. Na základe tejto zmluvy bol našej klientke poskytnutý úver vo výške 100 eur. Súčasťou zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, ktorá… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil Uznesenie, ktorým bolo zamietnuté vykonanie exekúcie vo výške 1 470,33 eur

Publikované: .

Jednej z našich klientok bol v januári 2014 poskytnutý úver vo výške 800 eur. Vzhľadom na omeškanie splátok úveru z jej strany, si poskytovateľ úveru proti nej v rozhodcovskom konaní uplatnil svoj nárok. Na základe vydaného rozhodcovského rozsudku podal návrh na vykonanie exekúcie pre uspokojenie nesplatenej pohľadávky, následkom čoho súdny exekútor v máji 2014 požiadal Okresný súd o udelenie poverenia na… Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Oprávnený, čiže poskytovateľ úveru v marci 2015 navrhol vykonanie exekúcie voči nášmu klientovi, a to na podklade exekučného titulu, ktorým je rozsudok rozhodcovského súdu. V návrhu na vykonanie exekúcie žiadal, aby súdny exekútor v danej veci vykonal exekúciu na vymoženie istiny vo výške 1 942,31 eur. Súdny exekútor následne na Okresnom súde v septembri 2015 žiadal o udelenie poverenia na vykonanie… Zobraziť viac »

Krajským súdom potvrdené zamietnutie poverenia na výkon exekúcie

Publikované: .

V prípade jedného z našich klientov rozhodol Okresný súd v exekučnej veci v jeho prospech tým, že zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie bolo vedené na základe exekučného titulu, ktorým bol rozhodcovský rozsudok. Vymáhaná pohľadávka predstavovala sumu 885,99 eur s príslušenstvom. Proti tomuto uzneseniu okresného súdu však v  zákonnej lehote podal poskytovateľ úveru odvolanie. Krajský… Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Náš klient uzatvoril v júni 2011 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 3 500 eur. Tento úver sa zaviazal splácať v 70. pravidelných mesačných splátkach vo výške 87,29 eur. Nakoľko sa klient dostal so splácaním úveru do omeškania, bol voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok, na základe ktorého  žiadala súdna exekútorka o udelenie poverenia na vykonanie… Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť na výkon exekúcie

Publikované: .

Medzi našim klientom a spoločnosťou, ktorá mu poskytla úver v sume 265,55 eur vznikol na základe zmluvy o úvere v apríli 2008 právny vzťah. Náš klient sa zaviazal tento úver vrátiť zvýšený o sumu poplatku vo výške 212,44 eur v 10. mesačných splátkach. Keďže sa dostal do finančných problémov a svoj dlh si nebol schopný riadne uhrádzať, poskytovateľ úveru pristúpil k vymáhaniu svojej… Zobraziť viac »

Zrušenie vykonanie exekúcie

Publikované: .

V roku 2011 uzavrela klientka zmluvu o úvere. Keďže sa dostala do finančnej núdze, nebola schopná riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré jej vyplývali zo zmluvy o úvere. Dostala sa so splácaním úveru do omeškania, čo viedlo oprávneného k podaniu žaloby na rozhodcovskom súde. Podal ju na základe rozhodcovskej doložky, ktorú obsahovala uzatvorená zmluva. Celá vec sa dostala až… Zobraziť viac »