Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 560 eur s príslušenstvom

Publikované: .

V júni 2015 sa domáhal poskytovateľ úveru od nášho klienta zaplatenia sumy vo výške 690 eur s príslušenstvom. Tento návrh žalobca odôvodnil tým, že v decembri 2008 s našou klientkou uzatvoril Zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej našej klientke poskytol úver vo výške 1 062,21 eur. Keďže pri splátke č.72 sa dostala naša klientka… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok a odložená vykonateľnosť

Publikované: .

Vo februári 2012 uzatvoril náš klient zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver 840 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, v ktorej stálo, že akékoľvek spory budú riešené pred rozhodcovským súdom. Keďže si klient neplnil svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal vcelku splatný a spoločnosť, ktorá klientovi úver poskytla podala v júni… Zobraziť viac »

Zrušenie Dohody o zrážkach zo mzdy

Publikované: .

V auguste 2011 uzatvorila naša klientka zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Keďže súčasťou zmluvy bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. V čase keď sa dostala so splácaním úveru do omeškania, spoločnosť, ktorá jej poskytla úver vyzvala zamestnávateľa našej klientky na vykonávanie zrážok zo mzdy. Táto skutočnosť viedla… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku – rozporné úroky s dobrými mravmi

Publikované: .

Klient uzatvoril v apríli 2012 zmluvu o revolvingovom úvere. Na základe tejto zmluvy si požičal 600 eur, ďalej mu bolo poskytnutých 817,44 eur. Náš klient zaplatil celkovo sumu 807,29 eur. Potom ako prestal úver splácať, pretože nemal na splácanie finančné prostriedky, podala spoločnosť ktorá mu úver poskytla návrh na rozhodcovský súd, ktorý rozhodol v októbri 2014 rozhodcovským rozsudkom…. Zobraziť viac »