Okresný súd určil, že zmluvné podmienky zmluvy o úvere sú neplatné

Publikované: .

Jeden z našich klientov podal vo februári 2016 na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhal určenia neplatnosti zmluvných podmienok. Vo svojej žalobe uviedol, že v novembri 2007 uzatvoril zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške takmer 7 800 eur. Keďže sa so splácaním úveru dostal do omeškania, poskytovateľ úveru vyzval na základe… Zobraziť viac »

Povolenie splácania dlhu v mesačných splátkach

Publikované: .

Klientka uzatvorila zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bola poskytnutá určitá peňažná čiastka. Keďže sa po krátkom čase dostala do zlej finančnej situácie, nebola naďalej schopná splácať poskytnutú sumu. Následkom vynechania splátok bola proti nej vydaná žaloba o zaplatenie sumy 1 049 eur.  Vzhľadom na to, že klientka si bola vedomá celej dlžnej sumy, vo veci… Zobraziť viac »

Späťvzatie žaloby a návrh na zastavenie konania proti našej klientke

Publikované: .

Na okresný súd bolo v právnej veci proti našej klientke o zaplatenie 1 095,51 eur doručené späťvzatie žaloby spolu s návrhom na zastavenie konania. Späťvzatie žaloby spolu s návrhom na zastavenie konania podal na okresný súd žalobca, ktorý je nástupcom poskytovateľa úveru, s ktorým naša klientka uzatvorila zmluvu o úvere.

Krajský súd potvrdil uznesenie, ktorým bolo zastavené vykonávanie zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril v apríli 2011 zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže tento klient sa dostal po určitom čase splácania do finančných problémov a nebol schopný splácať predmetný úver, jeho zamestnávateľ na základe žiadosti poskytovateľa úveru pristúpil k zrážkam zo mzdy. Vzhľadom na to, že vykonávanie zrážok zo mzdy spôsobilo nášmu klientovi výrazné… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie proti nášmu klientovi

Publikované: .

V júli 2012 náš klient uzatvoril Zmluvu o úvere spolu s Rozhodcovskou zmluvou, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 500 eur, za poplatok v sume 484 eur. Keďže po určitom čase si kvôli nedostatku financií prestal plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, poskytovateľ úveru si uplatnil svoje nároky v rozhodcovskom konaní. Následne sa na základe vydaného… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o vymoženie istiny 1 610,40 eur

Publikované: .

V roku 2009 uzatvoril náš klient zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2 000 eur. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si povinnosť splátok, na základe rozhodcovskej zmluvy ktorá bola súčasťou zmluvy bol v novembri 2012 voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok. Poskytovateľ úveru následne na základe… Zobraziť viac »

Zmluva o úvere

Publikované: .

V marci 2016 bol na okresný súd doručený návrh na uplatnenie pohľadávky, ktorým sa navrhovateľ domáhal aby mu náš klient zaplatil zmenkovú sumu vo výške 1 355,97 eur. Okresný súd v tejto veci vykonal dokazovanie oboznámením sa so spisom, so zameraním najmä na platnosť zmluvy, na základe ktorej vznikla pohľadávka zabezpečená zmenkou a taktiež vypočutím nášho klienta. Na nariadenom… Zobraziť viac »

Zrušenia rozhodcovského rozsudku a odklad vykonateľnosti

Publikované: .

V júni 2012 uzavrel náš klient zmluvu o úvere. Išlo o úver vo výške 930 eur. Keďže nebol schopný riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývali, jeho dlh sa stal v celku splatný a spoločnosť, od ktorej si zobral tento úver podala na začiatku decembra 2014 návrh na začatie konania. Na základe tohto návrhu rozhodcovský súd vydal… Zobraziť viac »

Zrušenie vykonanie exekúcie

Publikované: .

V roku 2011 uzavrela klientka zmluvu o úvere. Keďže sa dostala do finančnej núdze, nebola schopná riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré jej vyplývali zo zmluvy o úvere. Dostala sa so splácaním úveru do omeškania, čo viedlo oprávneného k podaniu žaloby na rozhodcovskom súde. Podal ju na základe rozhodcovskej doložky, ktorú obsahovala uzatvorená zmluva. Celá vec sa dostala až… Zobraziť viac »

Odložení vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Naša klientka bola rozhodcovským rozsudkom zaviazaná, aby zaplatila istinu vo výške 50 eur spolu s úrokom z omeškania, zmluvnú pokutu, trovy a trovy rozhodcovského konania. Keďže túto sumu odmietala zaplatiť, podala na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Klientka, ako žalobkyňa vo svojej žalobe zároveň súdu navrhla vydať Uznesenie, ktorým odloží vykonateľnosť tohto… Zobraziť viac »