Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

V právnej veci na návrh nášho klienta o zrušenie rozhodcovského rozsudku okresný súd uznesením odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku z októbra 2014. Okresný súd v tejto veci preskúmal všetky doložené listinné dôkazy a pri rozhodovaní zobral v úvahu najmä fakt, že v prípade neodloženia vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku môže dôjsť k majetkovej ujme nášho klienta. Mohlo by tak nastať… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Okresný súd v právnej veci na návrh našej klientky o zrušenie rozhodcovského rozsudku a o návrh na odklad jeho vykonateľnosti rozhodol v prospech našej klientky tým, že odložil vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, a to do právoplatného skončenia súdneho konania o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Naša klientka bola predmetným rozhodcovským rozsudkom zaviazaná zaplatiť poskytovateľovi úveru sumu vo výške 1 594,02 eur s príslušenstvom. Keďže bola v zlej… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila vo februári 2012 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Súčasťou zmluvy o úvere bola taktiež rozhodcovská zmluva, ktorej súčasťou bola rozhodcovská doložka. Keďže si naša klientka nebula schopná v minulosti riadne plniť svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal v celku splatný a… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku – rozporné úroky s dobrými mravmi

Publikované: .

Klient uzatvoril v apríli 2012 zmluvu o revolvingovom úvere. Na základe tejto zmluvy si požičal 600 eur, ďalej mu bolo poskytnutých 817,44 eur. Náš klient zaplatil celkovo sumu 807,29 eur. Potom ako prestal úver splácať, pretože nemal na splácanie finančné prostriedky, podala spoločnosť ktorá mu úver poskytla návrh na rozhodcovský súd, ktorý rozhodol v októbri 2014 rozhodcovským rozsudkom…. Zobraziť viac »

Platnosť rozhodcovskej zmluvy a zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Naša klientka sa ako žalobkyňa domáhala toho, aby Okresný súd zrušil rozhodcovský rozsudok, na základe toho, že bola z jej strany namietnutá platnosť rozhodcovskej zmluvy. Spolu s návrhom o zrušenie rozhodcovského rozsudku požiadala súd, aby bola odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, kým nebude samostatne rozhodnuté vo veci o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Chcela tým predísť tomu, aby nebola vykonávaná exekúcia na… Zobraziť viac »

Ďalšie zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur, pričom sa zaviazal splácať tento úver v 42 mesačných splátkach vo výške 80,37 eur. Pri podpisovaní zmluvy o úvere bola podpísaná aj rozhodcovská zmluva, ktorej predmetom bola dohoda, že akékoľvek spory a nezrovnalosti budú riešené v rozhodcovskom konaní. Obidve zmluvy boli na predtlačenom… Zobraziť viac »

Rozhodcovský rozsudok v rozpore so zákonom

Publikované: .

V roku 2012 uzatvorila naša klientka zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 400 eur, za poplatok vo výške 356 eur. Celkom mala vrátiť sumu 756 eur. V rámci rozhodcovskej zmluvy bolo uvedené, že všetky spory vzniknuté z tejto úverovej zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní. Keďže sa po určitom čase dostala do finančnej núdze… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient v marci 2013 uzatvoril so spoločnosťou ktorá poskytuje úverové finančné služby zmluvu o úvere. Výška úveru bola 1 380 eur. Keďže sa klient dostal do problémov a nebol schopný splácať tento úver v dohodnutých mesačných splátkach, dlh sa stal splatný v celku. Klient nemal na zaplatenie tejto sumy finančné prostriedky, a tak žalovaný,… Zobraziť viac »