Zaškrtnutím políčka „Odoslaním tohto formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov“ udeľujete v súlade s ustanovením §  5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov obchodnej spoločnosti:

Oddlžovacia poradňa, s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 323/13, Žilina 010 01, IČO: 46 892 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 57728/L v zast.  Zdeněk Bučko – konateľ,

Účel spracúvania osobných údajov:   
Na podklade objednávky príprava a spracovanie všetkých podkladov nevyhnutných na konanie o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení (tzv. „osobný bankrot“) vrátane príloh. Ponuka produktov a služieb – marketing, Automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám, Prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

 

Zoznam osobných údajov (rozsah): 
Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, fotokópia občianskeho preukazu, IP adresa, číslo bankového účtu, údaje o Vašej finančnej situácii a majetkových pomeroch.

 

Doba poskytnutia súhlasu:
Na obdobie trvania zmluvného vzťahu a ďalších 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že ide o jej vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, na základe ktorého dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe na adresu Oddlžovacia poradňa, s.r.o., Zodpovedná osoba, Andreja Kmeťa 323/13, 010 01 Žilina, alebo odovzdať osobne zodpovednej osobe v sídle spoločnosti na prvom poschodí, č.d. 5, alebo elektronicky na emailovú adresu zodpovednaosoba@oddlzovaciaporadna.sk. Akékoľvek informácie ohľadom ochrany osobných údajov Vám poskytne zodpovedná osoba v sídle spoločnosti na prvom poschodí, č.d. 5  alebo telefonicky na tel: +421 948 239 023 počas pracovných dní od 08:00 do 16:00 hod.

Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.