Ste nadmerne zadlžený, nezvládate plniť svoje záväzky a vedie sa voči Vám exekúcia? Možným riešením pre Vás by mohlo byť oddlženie, známe aj ako tzv. osobný bankrot.

Od 1.1.2020 sa zmenil zákon ohľadne osobného bankrotu. Ale vieme Vám garantovať osobný bankrot na základe posúdenia Vašej finančnej situácie.

>> Mám záujem

100% oddlženie je možné dosiahnuť aj bez akéhokoľvek majetku!

Aktuálne sú nastavené tie najvýhodnejšie podmienky oddlženie z celej strednej Európy. Osobný bankrot je možné realizovať, aj keď nemáte žiadny majetok. Vďaka tomu naň „dosiahne“ takmer každý. Tento stav je ale z dlhodobého hľadiska neudržateľný, čiže sa očakáva opätovné sprísnenie podmienok. Preto neváhajte a nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť zbaviť sa všetkých svojich dlhov a začať nový život.

Osobný bankrot v Prvej oddlžovacej

Prvá oddlžovacia funguje na Slovensku už viac ako 6 rokov. Máme veľké skúsenosti s oddlžením a môžeme sa pýšiť tisícami spokojných zákazníkov. Vďaka tomu môžeme ponúknuť veľmi rýchle, flexibilné a kvalitné služby. Všetky podklady Vám pripravíme do týždňa!

Neodkladajte riešenie svojich problémov a vyplňte žiadosť online*. Do 7 dní bude žiadosť o poskytnutie právnej pomoci pripravená.

*Do 24 hodín sa Vám ozve naša operátorka. Vyberie Vám kanceláriu Oddlžovacieho špecialistu najbližšie Vášmu bydlisku. Dohodnete si schôdzku zdarma, na ktorej vám urobíme analýzu a navrhneme vám najvýhodnejšiu variantu oddlženia. Potom dodáte podklady a do 7 dní máte pripravenou žiadosť o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu spolu s potrebnými prílohami na príslušné Centrum právnej pomoci.

Podmienky osobného bankrotu

Žiadosť na osobný bankrot sa odovzdá na Centrum právnej pomoci (CPP). Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Kto má nárok na osobný bankrot? Nižšie je zoznam podmienok, ktoré musí človek splniť:

 • Musíte byť platobne neschopný – musíte mať aspoň jeden dlh viac ako 180 dní po lehote splatnosti
 • Musí byť voči Vám vedené exekučné konanie už aspoň rok, v praxi to znamená, že ak Vám príde exekúcia s dátumom 10.2.2020 tak si budete môcť podať žiadosť na osobný bankrot najskôr 10.2.2021
 • Správcovia konkurznej podstaty budú preverovať, či spĺňate poctivý zámer, teda či Vaše konanie nie je protizákonné a či z jeho strany nejde len o zneužitie systému
 • V prípade konkurzu musíte v období 3 rokoch po povolení oddlženia vrátiť Centru právnej pomoci pôžičku vo výške 500,- Eur, ktorú Vám Centrum právnej pomoci poskytne na úhradu odmeny správcu
 • V prípade splátkového kalendára musíte zaplatiť 670,- Eur ako odmenu správcovi a určenému advokátovi
 • Do 6 rokov od povolenia oddlženia (od súdneho rozhodnutia) ste povinný v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry dobrovoľne ponúknuť aspoň polovicu týchto peňazí veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu
 • Musíte mať na Slovensko tzv. centrum hlavných záujmov, teda musíte tu mať pobyt, rodinu, vzťahy, majetok, ekonomické a sociálne väzby, ktoré sa dajú preukázať

Či máte nárok na osobný bankrot a splňujete podmienky si môžete overiť aj v našej unikátnej kalkulačke bankrotu.

 

Osobný bankrot je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí nezvládajú splácať svoje záväzky, ktorých dlhy prevyšujú ich majetok a súdny exekútor voči nim vedie exekučné konanie. Rozhodnutím súdu o oddlžení sa zo zákona zastavia všetky súdne konania týkajúce sa Vašich dlhov a zároveň je povolenie oddlženia dôvodom, pre ktorý si môžete podať návrh na zastavenie exekúcií, ktoré sa voči Vám vedú. Potrebné návrhy Vám samozrejme vypracujeme.

1) Konkurz

Konkurz je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré nemajú žiadny majetok alebo ktoré sú ochotné vzdať sa svojho majetku výmenou za zbavenie sa svojich dlhov.

2) Splátkový kalendár

Splátkový kalendár je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré majú majetok a chcú si ho ponechať. Mesačný príjem osoby, ktorá chce využiť formu splátkového kalendára musí byť taký, aby po úhrade základných životných potrieb bola schopná v období piatich rokov zaplatiť v splátkach 110 % hodnoty svojho majetku. Počas povolenia oddlženia formou splátkového kalendára sa dlžníkovi poskytne tzv. ochrana pred veriteľmi, t.j. exekúcie vedené proti dlžníkovi sa zo zákona odkladajú.

Či je pre Vás výhodnejšia forma konkurzu alebo splátkového kalendára posúdia naši špecialisti a právnici. Pripravia Vám všetky podklady tak, aby správne konanie prebiehajúce pred Centrom právnej pomoci a súdne konanie pred konkurzným súdom prebehlo bez problémov.

 

Osobný bankrot má niekoľko fáz:

 1. Podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu spolu s potrebnými prílohami na príslušné Centrum právnej pomoci
 2. Rozhodnutie Centra právnej pomoci o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci: A) v prípade konkurzu určenie Centra na podanie návrhu na konkurz; B) v prípade splátkového kalendára určenie advokáta na prípravu a podanie návrhu na určenie splátkového kalendára
 3. Podanie návrhu na súd (elektronicky), ktorý by mal o návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia
 4. Rozhodnutie súdu o povolení oddlženia, ktorým rozhodnutím bude ustanovený aj správca (účinky oddlženia nastávajú už súdnym rozhodnutím)
 5. Ďalší priebeh osobného bankrotu – A) v prípade konkurzu nastane speňažovanie majetku. Ak dlžník žiadny majetok nemá, správca to oznámi v Obchodnom vestníku a konkurz sa zrušuje (končí sa); B) v prípade splátkového kalendára nastáva päťročné obdobie, počas ktorého dlžník plní súdom určený splátkový kalendár
 6. Skončenie konania