Dlžník v úpadku

Publikované: .

Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok,… Zobraziť viac »

Dlžník

Publikované: .

Dlžník (tzv. debitor) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma záväzky voči veriteľovi. Tieto záväzky môžu byť peňažné, vecné alebo iné plnenia (t.j. služby, výkony). Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie.

Malý konkurz

Publikované: .

Tzv. konkurz fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom Súd uznesením o začatí malého konkurzu uzná konkurz za malý, ak je vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom. Súd môže uznesením o začatí malého konkurzu uznať konkurz za malý, ak sú splnené aspoň dva nasledujúce predpoklady: majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 000 eur, obrat… Zobraziť viac »

Návrh na vyhlásenie konkurzu

Publikované: .

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného… Zobraziť viac »

Konkurz

Publikované: .

Konkurz je riešenie úpadku dlžníka (stav, kedy dlžník má viac ako 2 veriteľov a nie je schopný po viac ako 30 dní po lehote splatnosti plniť svoje záväzky), a to speňažením dlžníkovho majetku a kolektívnym uspokojením pohľadávok jeho veriteľov. Konkurzné konanie môže začať na návrh dlžníka ako aj na návrh veriteľa. Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na… Zobraziť viac »

Platobná neschopnosť

Publikované: .

Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.  

Predbežný správca

Publikované: .

Predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka…. Zobraziť viac »

Správca konkurznej podstaty

Publikované: .

Správca je fyzická alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení. Správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením, pričom za správcu môže ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom. To však neplatí,… Zobraziť viac »

Veci nepodliehajúce exekúcii

Publikované: .

Výnimky   na bankovom účte povinného musí ostať po odpísaní pohľadávok suma vo výške 99,58 Eur, pokiaľ je to účet, z ktorého povinný vypláca mzdy svojim zamestnancom, tak na sumu, ktorá je potrebná na vyplatenie miezd, sa nesmie siahnuť, ďalej ak má na tento účet povinný zasielanú mzdu, tak sa na účte musí nechať minimálna suma,… Zobraziť viac »

Exekúcia

Publikované: .

Exekučná činnosť a exekučné konanie Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený a ktorého jej vykonaním poverí súd, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak. Exekučné konanie sa začína na návrh, čiže exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až… Zobraziť viac »

Exekútor

Publikované: .

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (tzv. exekučná činnosť). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci. Predmet činnosti súdneho exekútora Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky,… Zobraziť viac »