1. Klient berie na vedomie, že v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Vyplnením kontaktného formulára po kliknutí na položku dohodnúť si schôdzku poskytujete obchodnej spoločnosti BONATO s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) osobné údaje nevyhnutné na dohodnutie stretnutia v kancelárii oddlžovacieho špecialistu za účelom uzavretia zmluvy o správe záväzkov alebo vyplnenie objednávkového formulára, za účelom prípravy a spracovania všetkých podkladov nevyhnutných na konanie o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení (tzv. „Osobný bankrot“) vrátane príloh

 

2. V súvislosti so získavaním osobných údajov klienta ako dotknutej osoby, si Vás týmto dovoľujeme informovať o spracúvaní osobných údajov.

 • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: BONATO s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 323/13, Žilina 010 01, IČO: 51 498 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 69784/L v zast.  Zdeněk Bučko – konateľ, bonato.sk, email: bonato@bonato.sk , telefónny kontakt: +421 415 66 73 66
 • klient môže získať bezplatne akékoľvek informácie o spracúvaní osobných údajov u zodpovednej osoby osobne v sídle spoločnosti na prvom poschodí, č.d. 5, alebo elektronicky na emailovej adrese zodpovednaosoba@bonato.sk, alebo telefonicky na tel: +421 948 239 023 počas pracovných dní od 08:00 do 16:00 hod.
 • účelom spracúvania osobných údajov je dohodnutie stretnutia v kancelárii oddlžovacieho špecialistu za účelom uzavretia zmluvy o správe záväzkov alebo na podklade objednávky príprava a spracovanie všetkých podkladov nevyhnutných na konanie o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení (tzv. „osobný bankrot“) vrátane príloh. Účelom spracúvania osobných údajov je teda plnenie zmluvy.
 • Rozsah spracúvania osobných údajov: Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, mesto alebo obec trvalého pobytu spolu s uvedením poštového smerovacieho čísla, s údajom o tom, odkiaľ ste sa o nás dozvedeli, IP adresa.
 • príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ a jeho zamestnanci.
 • Po vyplnení kontaktného formulára Vás bude kontaktovať zamestnanec prevádzkovateľa za účelom dohodnutia stretnutia v kancelárii oddlžovacieho špecialistu, na ktorom by malo dôjsť k uzavretiu zmluvy o správe záväzkov alebo vyplneniu objednávkového formulára na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení (tzv. „osobný bankrot“),  osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracúvané do času uzatvorenie zmluvy o správe záväzkov alebo do času  vyplnenie objednávkového formulára na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení (tzv. „osobný bankrot“).  V prípade, že sa napriek dohodnutému termínu stretnutia nedostavíte do  kancelárie oddlžovacieho špecialistu za účelom uzavretia zmluvy o správe záväzkov alebo vyplnenia objednávkového formulára, prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v zmysle vyplneného kontaktného formulára po dobu 3 mesiacov za účelom opätovného kontaktovania a dohodnutia termínu stretnutia v kancelárii oddlžovacieho špecialistu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o správe záväzkov vyplneniu objednávkového formulára na osobný bankrot, alebo sa klient ani po opätovnom dohodnutí stretnutia nedostaví do kancelárie oddlžovacieho špecialistu, po uplynutí 3 mesiacov budú osobné údaje vymazané.
 • Klient má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Všetky uvedené práva možno uplatniť u zodpovednej osoby.
 • Sťažnosť proti spracúvaniu osobných údajov možno podať na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
 • Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o správe záväzkov alebo vyplnenie objednávkového formulára na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení (tzv. „osobný bankrot“).
 • Na účel uzavretia a následného plnenia  zmluvy je klient povinný svoje osobné údaje poskytnúť a v prípade akejkoľvek zmeny bezodkladne aktualizovať. V prípade neposkytnutia osobných údajov v rámci predzmluvných vzťahov iniciovaných dotknutou osobou nie je možné uzavrieť zmluvu o správe záväzkov alebo vyplniť objednávkový formulár na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení (tzv. „osobný bankrot“).
 • Klient ako dotknutá osoba má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú.
 • Prevádzkovateľ informuje klienta, že jeho osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny.

 

Tým BONATO s.r.o.

Partner, ktorý Vám pomôže!