Dlžník v úpadku

Publikované: .

Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok,… Zobraziť viac »

Dlžník

Publikované: .

Dlžník (tzv. debitor) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma záväzky voči veriteľovi. Tieto záväzky môžu byť peňažné, vecné alebo iné plnenia (t.j. služby, výkony). Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie.

Exekúcia

Publikované: .

Exekučná činnosť a exekučné konanie Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený a ktorého jej vykonaním poverí súd, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak. Exekučné konanie sa začína na návrh, čiže exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až… Zobraziť viac »

Exekútor

Publikované: .

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (tzv. exekučná činnosť). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci. Predmet činnosti súdneho exekútora Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky,… Zobraziť viac »