Malý konkurz

Publikované: .

Tzv. konkurz fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom Súd uznesením o začatí malého konkurzu uzná konkurz za malý, ak je vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom. Súd môže uznesením o začatí malého konkurzu uznať konkurz za malý, ak sú splnené aspoň dva nasledujúce predpoklady: majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 000 eur, obrat… Zobraziť viac »

Konkurz

Publikované: .

Konkurz je riešenie úpadku dlžníka (stav, kedy dlžník má viac ako 2 veriteľov a nie je schopný po viac ako 30 dní po lehote splatnosti plniť svoje záväzky), a to speňažením dlžníkovho majetku a kolektívnym uspokojením pohľadávok jeho veriteľov. Konkurzné konanie môže začať na návrh dlžníka ako aj na návrh veriteľa. Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na… Zobraziť viac »