Najlepšou formou Vášho oddlženia je splátkový kalendár

Splátkový kalendár je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré majú majetok a chcú si ho ponechať. Mesačný príjem osoby, ktorá chce využiť formu splátkového kalendára musí byť taký, aby po úhrade základných životných potrieb bola schopná v období piatich rokov zaplatiť v splátkach 110 % hodnoty svojho majetku. Počas povolenia oddlženia formou splátkového kalendára sa dlžníkovi poskytne tzv. ochrana pred veriteľmi, t.j. exekúcie vedené proti dlžníkovi sa zo zákona odkladajú.

Aký bude ďalší postup?

  1. Podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu spolu s potrebnými prílohami na príslušné Centrum právnej pomoci.
  2. Rozhodnutie Centra právnej pomoci o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci – určenie advokáta na prípravu a podanie návrhu na určenie splátkového kalendára.
  3. Podanie návrhu na súd (elektronicky), ktorý by mal o návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia.
  4. Rozhodnutie súdu o povolení oddlženia, ktorým rozhodnutím bude ustanovený aj správca (účinky oddlženia nastávajú už súdnym rozhodnutím).
  5. Ďalší priebeh osobného bankrotu – päťročné obdobie, počas ktorého dlžník plní súdom určený splátkový kalendár.
  6. Skončenie konania.

Kontaktujte Centrum právnej pomoci

Pokiaľ sa rozhodnete pre oddlženie formou splátkového kalendára, obráťte sa na http://www.centrumpravnejpomoci.sk, kde Vám pomôžu.

Nie ste si istý, či je splátkový kalendár pre Vás najlepším riešením? 

    Please fill out the form on the previous page.