Vydanie bezdôvodného obohatenia od veriteľa

Publikované: .

Súd na základe argumentov nášho spolupracujúceho advokáta priznal nášmu klientovi sumu 1 437,27 EUR titulom bezdôvodného obohatenia veriteľa. Klient uhradil veriteľovi sumu 1 437,27 EUR nad rámec istiny. Keďže súd určil, že úvery sú bezúročné a bez poplatkov, veriteľ nemal na príslušenstvo a poplatky nárok. Dosiahli sme, aby klientovi veriteľ zaplatil sumu, o ktorú sa veriteľ… Zobraziť viac »

Bezúročný úver a bez poplatkov

Publikované: .

V súčasnej dobe vymáhanie pohľadávok predstavuje predmet podnikateľskej činnosti viacerých spoločností, ktoré skupujú pohľadávky od rôznych bankových ako aj nebankových subjektov. Know how a taktiky týchto vymáhačských spoločností sú v podstate rovnaké a ich hlavným účelom je získať od dlžníka čo najviac finančných prostriedkov pod tlakom rôznych vyhrážok, častokrát na hranici so zákonom. Väčšina z… Zobraziť viac »

Klientovi sme pomohli zastaviť zrážku zo mzdy vo výške 105,27 Eur v prospech Poštovej Banky, a.s.

Publikované: .

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje jeden z najpoužívanejších prostriedkov bankových a nebankových subjektov, prostredníctvom ktorého si veritelia zabezpečujú pravidelné uhrádzanie mesačnej splátky podľa zmluvy o úvere v prípade porušenia platobnej disciplíny zo strany dlžníka. Podstata tohto zabezpečovacieho inštitútu spočíva v tom, že ak sa dlžník omešká s pravidelnou splátkou a neuhradí ju ani na výzvu v stanovenej lehote, veriteľ zašle zamestnávateľovi dlžníka žiadosť… Zobraziť viac »

Zastavenie zrážok zo mzdy – Poštová Banka

Publikované: .

Úspech žalobcu (a tým aj našej spoločnosti) spočíva v tom, že súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, v zmysle ktorých sa zrážky zo mzdy žaloby vykonávajú na základe iného titulu ako súdneho rozhodnutie a žalobca ich nemôže zastaviť… Zobraziť viac »

Okresný súd Nitra zastavil zrážky zo mzdy v prospech spoločnosti EOS KSI Slovensko s.r.o.

Publikované: .

Medzi naším klientom a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. došlo k uzatvoreniu úverovej zmluvy, na základe ktorej bol poskytnutý bezúčelový úver a revolvingový úver. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok sa spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. stala vlastníkom pohľadávky, ktorá vznikla voči nášmu klientovi spoločnosti HOME Credit Slovakia, s.r.o. Keďže došlo k porušeniu platobnej disciplíny,… Zobraziť viac »

Nariadenie neodkladného opatrenia – zrážky zo mzdy

Publikované: .

Súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, v zmysle ktorých pokračovaním vo výkone dohody o zrážok zo mzdy žalobkyne v prospech žalovaného by mohlo dôjsť k neoprávnenému zásahu do práv a právom chránených záujmov žalobkyne. A to aj s… Zobraziť viac »

Zníženie žalovanej sumy

Publikované: .

Súd na základe našich vyjadrení čiastočne zamietol návrh veriteľa na zaplatenie 3 025,21 Eur. Klientke uložil povinnosť uhradiť len 1 199,87 Eur a navyše jej povolil splácať dlh v splátkach po 40,- Eur mesačne. Súd sa stotožnil s našimi argumentmi, že zmluvy o pôžičke ako zmluva spotrebiteľská neobsahuje obligatórne náležitosti podľa ust. § 9 zákona… Zobraziť viac »

Okresný súd uložil Home Credit Slovakia, a.s. zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy

Publikované: .

Krajský súd Prešov potvrdil Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia, ktorým Okresný súd Poprad uložil spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy. Medzi naším klientom a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. bola dňa 09.12.2014 uzavretá zmluva o hotovostnom úvere a revolvingovom úvere, súčasťou ktorej bolo zmluvné ustanovenie o dohode… Zobraziť viac »

Klient nemusí zaplatiť spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. dlžnú sumu 4 113,65 Eur

Publikované: .

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. sa podanou žalobou domáhala v súdnom konaní od nášho klienta zaplatenia sumy vo výške 4 113,65 Eur a to na základe zmluvy o poskytnutí refinančnej pôžičky. Keďže zo strany klienta bola porušená platobná disciplína, spoločnosť na základe predžalobnej upomienky pristúpila k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti dlhu a následne sa domáhala dlžnej sumy v súdnom konaní. Klientovi sme pomohli… Zobraziť viac »

Zastavenia vykonávania zrážok zo mzdy – nariadenie neodkladného opatrenia

Publikované: .

Úspech žalobkyne (a tým aj našej spoločnosti) spočíva v tom, že súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, ktorými sa nám podarilo osvedčiť existenciu hrozby, že by sa neodkladným opatrením mohla zhoršiť zlá finančná a sociálna situácia žalobkyne. Súd ďalej skonštatoval, že… Zobraziť viac »

Zastavenie zrážok zo mzdy potvrdené Uznesením Krajského súdu

Publikované: .

Medzi naším klientom a spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. bola uzavretá v máji 2016 zmluva o spotrebiteľskom úvere a súčasne na zabezpečenie pohľadávky z uvedenej zmluvy bola uzavretá aj dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže náš klient sa omeškal s niekoľkými splátkami, spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. požiadala zamestnávateľa nášho klienta o vykonávanie zrážok zo mzdy. Klientovi sme pomohli… Zobraziť viac »

Zastavenie zrážok zo mzdy

Publikované: .

Úspech žalobkyne (a tým aj našej spoločnosti) spočíva v tom, že súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, ktorými sa nám podarilo osvedčiť existenciu hrozby, že by sa neodkladným opatrením mohla zhoršiť zlá finančná a sociálna situácia žalobkyne ako… Zobraziť viac »

Klientovi sme pomohli zastaviť zrážky zo mzdy v prospech Tatra banky, a.s.

Publikované: .

Medzi naším Klientom a Tatra bankou, a.s. bola uzavretá zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru s poistením pre fyzické osoby, v rovnaký deň bola na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej z úverovej zmluvy uzavretá Dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže zo strany klienta bola porušená platobná disciplína, Tatra Banka, a.s. na základe žiadosti o vykonávanie zrážok zo mzdy  požiadala zamestnávateľa nášho klienta Tesco Stores SR,… Zobraziť viac »

Klientovi sme ušetrili 578 EUR

Publikované: .

Spoločnosť Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. si v súdnom konaní od nášho klienta uplatňovala nárok na zaplatenie dlžnej sumy vo výške 1 100,16 Eur s príslušenstvom. Klientovi sme pomohli vypracovať vyjadrenie k podanému žalobnému návrhu. Aby vedel správne argumentovať na pojednávaní, vypracovali sme mu prípravu na pojednávanie. Hlavným argumentom, na ktorom sme položili klientovu obranu bola… Zobraziť viac »

Výzva na úhradu pohľadávky v splátkach

Publikované: .

V exekučnej veci na vymoženie 320 eur proti nášmu klientovi ako povinnému vyzval súdny exekútor nášho klienta na úhradu pohľadávky uhrádzaním v pravidelných mesačných splátkach. K výzve došlo na základe listu, resp. žiadosti nášho klienta z marca 2017.  

Krajský súd potvrdil uznesenie Okresného súdu, ktorým bolo rozhodnuté v prospech nášho klienta

Publikované: .

Okresný súd zamietol žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v exekučnej veci o vymoženie 250 eur proti nášmu klientovi. Proti tomuto uzneseniu podal oprávnený v zákonnej lehote odvolanie, ktorým žiadal o zrušenie predmetného uznesenia. Krajský súd následne preskúmal uznesenie spolu s exekučným titulom, ktorým je rozhodcovský rozsudok a bez nariadenia odvolacieho pojednávania dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné. Po… Zobraziť viac »

Okresný súd určil, že zmluvné podmienky zmluvy o úvere sú neplatné

Publikované: .

Jeden z našich klientov podal vo februári 2016 na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhal určenia neplatnosti zmluvných podmienok. Vo svojej žalobe uviedol, že v novembri 2007 uzatvoril zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške takmer 7 800 eur. Keďže sa so splácaním úveru dostal do omeškania, poskytovateľ úveru vyzval na základe… Zobraziť viac »

Ušetrili sme klientovi 1480,89 Eur

Publikované: .

Poštová banka, a.s. sa žalobou voči nášmu klientovi domáhala vrátenia nevyplatených finančných prostriedkov v celkovej výške 1519,43 Eur a to na základe zmluvy o úvere dostupná pôžička zo dňa 12.09.2012. V rámci vyjadrenia k žalobe sme poukázali na to, že zmluva neobsahuje obligatórne náležitosti v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch, následkom čoho je daná úverová… Zobraziť viac »

Zastavenie zrážok zo mzdy klienta

Publikované: .

Úspech žalobcu (a tým našej spoločnosti) spočíva v tom, že krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie a veriteľ bol povinný zdržať sa použitia dohody o zrážkach zo mzdy až do rozhodnutia vo veci samej. Súd sa stotožnil s našimi argumentmi – dohoda o zrážkach zo mzdy obchádza súdnu kontrolu obsahu spotrebiteľských zmlúv a umožňuje siahnuť na… Zobraziť viac »

Povolenie splácania dlhu v mesačných splátkach

Publikované: .

Klientka uzatvorila zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bola poskytnutá určitá peňažná čiastka. Keďže sa po krátkom čase dostala do zlej finančnej situácie, nebola naďalej schopná splácať poskytnutú sumu. Následkom vynechania splátok bola proti nej vydaná žaloba o zaplatenie sumy 1 049 eur.  Vzhľadom na to, že klientka si bola vedomá celej dlžnej sumy, vo veci… Zobraziť viac »

Späťvzatie žaloby a návrh na zastavenie konania proti našej klientke

Publikované: .

Na okresný súd bolo v právnej veci proti našej klientke o zaplatenie 1 095,51 eur doručené späťvzatie žaloby spolu s návrhom na zastavenie konania. Späťvzatie žaloby spolu s návrhom na zastavenie konania podal na okresný súd žalobca, ktorý je nástupcom poskytovateľa úveru, s ktorým naša klientka uzatvorila zmluvu o úvere.

Súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy a rozhodcovská zmluva sú neplatné

Publikované: .

Jeden z našich klientov sa podanou žalobou na Okresnom súde domáhal, aby bol vydaný rozsudok, ktorým by súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy, rozhodcovská zmluva a ustanovenia zmluvy o úvere ktorú uzatvoril v júni 2014 sú neplatné. Svoju písomnú žalobu odôvodnil tým, že zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a rozhodcovská doložka nebola s ním individuálne dojednaná. Poukázal na… Zobraziť viac »

Okresný súd zrušil platobný rozkaz v celom rozsahu

Publikované: .

Proti nášmu klientovi bola podaná žaloba, na základe ktorej okresný súd vydal platobný rozkaz o zaplatenie sumy 189 eur. Náš klient proti predmetnému platobnému rozkazu podal odpor spolu s odôvodnením, na základe ktorého Okresný súd zrušil platobný rozkaz z októbra 2016 v celom rozsahu.

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy našej klientky

Publikované: .

Naša klientka v januári 2017 podala na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhala určenia, že dohoda o zrážkach zo mzdy ktorá je súčasťou zmluvy o úvere uzavretej v marci 2016 je neprijateľná zmluvná podmienka. Vo svojej žalobe uviedla, že predmetná dohoda spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi ňou a poskytovateľom úveru a taktiež,… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v prospech nášho klienta

Publikované: .

Náš klient uzatvoril v septembri zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na to, že sa po určitom čase dostal do zlej finančnej situácie a nebol schopný splácať svoj úver, poskytovateľ úveru na základe dohody o zrážkach zo mzdy požiadal klientovho zamestnávateľa o vykonávanie zrážok z jeho mzdy. Keďže vykonávaním zrážok stratil klient právo disponovať so svojim… Zobraziť viac »

Povolenie splácať dlh v požadovaných mesačných splátkach

Publikované: .

Proti našim klientom bola podaná žaloba, v ktorej žalobca žiadal, aby im súd uložil povinnosť zaplatiť sumu 1 872,76 eur. Naši klienti si časti svojho dlhu boli vedomí, avšak vzhľadom na to že sú vo veľmi zlej finančnej situácií, požiadali Okresný súd o povolenie splácania dlhu v mesačných splátkach s prihliadnutím na ich finančnú situáciu, ich príjmy a ich výdavky…. Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Okresný súd v januári 2016 zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti nášmu klientovi, pre vymoženie 98,55 eur. Vzťah medzi účastníkmi tohto konania vznikol na základe zmluvy o úvere ktorá bola uzatvorená v januári 2014. Na základe tejto zmluvy bol našej klientke poskytnutý úver vo výške 100 eur. Súčasťou zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, ktorá… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok o zaplatenie 4 804,82 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila vo februári 2010 zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 6 100 eur. Po čase splácania sa však zhoršila jej finančná situácia kvôli nečakaným výdavkom a nedokázala úver ďalej riadne splácať. Na základe tejto skutočnosti sa stal jej dlh v celku splatný a bol voči nej vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým jej bola… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v prospech našich klientov

Publikované: .

Okresný súd v júni 2015 svojim rozhodnutím v ktorom zrušil rozhodcovský rozsudok rozhodol v prospech našich klientov.  Popri tomto rozhodnutí o veci samej ďalej uložil neúspešnej strane, čiže poskytovateľovi úveru povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 331,5 eur z návrhu na začatie konania, a to za úspešných žalobcov, ktorými boli naši klienti. Proti tomuto rozhodnutiu o uložení poplatkovej povinnosti podal poskytovateľ úveru… Zobraziť viac »

Najvyšší súd Slovenskej republiky zastavil odvolacie konanie

Publikované: .

Krajský súd v septembri 2015 potvrdil rozhodnutie v prospech nášho klienta. Toto rozhodnutie vydal Okresný úrad, ktorý zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, ktorým sa domáhal jeho zrušenia. Následne však toto odvolanie v celom rozsahu vzal späť a žiadal konanie zastaviť. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto v právnej veci… Zobraziť viac »