Publikované: .

Dlžník (tzv. debitor) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma záväzky voči veriteľovi. Tieto záväzky môžu byť peňažné, vecné alebo iné plnenia (t.j. služby, výkony). Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie.