Publikované: .

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (tzv. exekučná činnosť). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

Predmet činnosti súdneho exekútora

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní. Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, podnikaním, členstvom v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo členstvom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, umeleckej a publicistickej činnosti.

Predpoklady pre vymenovanie do funkcie súdneho exekútora:

Za exekútora možno vymenovať občana:

 1. ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 2. ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republikealebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
 3. ktorý je bezúhonný,
 4. ktorý aspoň päť rokov vykonával právnu prax, z toho najmenej tri roky exekučnú prax,
 5. ktorý zložil odbornú skúšku,
 6. ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie exekútora,
 7. ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov,
 8. ktorý úspešne absolvoval výberové konanie.

Slovenská komora exekútorov umožní vykonať odbornú skúšku do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti exekútorskému koncipientovi, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Disciplinárna zodpovednosť súdneho exekútora:

Exekútor je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie. Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností pri výkone činnosti exekútora, porušenie iných povinností podľa Exekučného poriadku, porušenie sľubu, správanie, ktorým narúša dôstojnosť svojej funkcie a pokračovanie napriek predchádzajúcej výzve vo výkone činnosti, ktorá je nezlučiteľná s funkciou exekútora. Disciplinárnym previnením je aj zavinené konanie exekútora, ktoré má za následok prieťahy v exekučnom konaní alebo v disciplinárnom konaní.

Za disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie

 1. pokarhanie,
 2. písomné pokarhanie,
 3. peňažnú pokutu až do sumy 330 eur.

 

Za závažné disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie

 1. písomné pokarhanie,
 2. peňažnú pokutu až do sumy 3 310 eur,
 3. zbavenie výkonu funkcie exekútora.