Publikované: .

Tzv. konkurz fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom

Súd uznesením o začatí malého konkurzu uzná konkurz za malý, ak je vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom. Súd môže uznesením o začatí malého konkurzu uznať konkurz za malý, ak sú splnené aspoň dva nasledujúce predpoklady:

  1. majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 000 eur,
  2. obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 eur,
  3. úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov.

O začatí malého konkurzu rozhodne súd pri vyhlásení konkurzu. Súd môže uznať konkurz za malý aj počas konkurzu, ak možno od toho očakávať značné výhody pre jeho rýchlosť, úspornosť alebo efektívnosť. Súd môže uznať konkurz za malý aj bez návrhu.

Výhody malého konkurzu:

Malý konkurz je rýchlejší, úspornejší a efektívnejší, nakoľko súd môže rozhodnúť aj o ďalších opatreniach, ktoré budú smerovať k rýchlejšiemu, úspornejšiemu a efektívnejšiemu konkurznému konaniu. Ďalšou výhodou je, že v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov.