Publikované: .

Správca je fyzická alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení.

Správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením, pričom za správcu môže ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom. To však neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku a uznesenie tiež doručí úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.

Predmet činnosti správcu konkurznej podstaty:

Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii.

Zoznam správcov konkurznej podstaty