Aj Vy patríte medzi tých dlžníkov, ktorí sa o exekúcii dozvedeli až potom, ako Vám exekútor zablokoval bankový účet? Zo dňa na deň ste nemali k dispozícii žiadne peniaze a blížil sa termín splatnosti mesačnej splátky za úver, hypotéku alebo platby spojene s užívaním bytu?

V takejto nepríjemnej a veľmi stresovej situácii by sa nechcel ocitnúť nikto z nás a práve preto Vám na tejto stránke ponúkneme užitočné rady ako predchádzať takýmto nepríjemnostiam a ak už je voči Vám vedená exekúcia ako ju vyriešiť k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Užitočné rady ako postupovať pri exekúcií

Dlžník môže zo zákonom ustanovených dôvodov podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie.

Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré dlžník môže ku dňu podania návrhu uplatniť.

Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak:

 1. dlžník je fyzickou osobou,
 2. vymáhaný nárok nespochybňuje,
 3. nejde o opakovanú žiadosť dlžníka v exekučnom konaní,
 4. vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
 5. dlžník vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté a dlžník zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

V iných prípadoch môže exekútor pristúpiť k uzatvoreniu splátkového kalendára, len ak s tým súhlasí veriteľ.

Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy dlžníka, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou zo zákonom stanovených dôvodov.

Jedným z dôvodov odkladu exekúcie môže byť, ak dlžník, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky.

 

Mohlo by Vás zaujímať

 

Finančné prostriedky a hnuteľné veci, ktoré nepodliehajú exekúcii

 1. Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur.
 2. Ak má dlžník zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená.
 3. Dlžníkovi sa nesmie zraziť suma životného minima, ktorá sa každým rokom mení, v roku 2019 je to suma vo výške 205,07 Eur + na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu.

Z uvedeného je zrejmé, že Vy ako dlžník máte možnosť sa dostať k finančným prostriedkom, ktoré nepodliehajú exekúcii aj priamo zo svojho účtu. Musíte si však uplatniť vyhlásenie podľa ustanovenia § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, v ktorom uvediete sumu, ktorú žiadate uvoľniť.

Toto vyhlásenie by malo byť k dispozícii v každej banke. Vyplnené vyhlásenie následne zašlete súdnemu exekútorovi spolu s dokladmi, ktoré preukazujú, že sú mu na Vašom účte takéto prostriedky skutočne zasielané (výpisy z účtu za posledné dva mesiace, potvrdenie o výške príjmov zasielaných na účet za posledné dva mesiace).

Z exekúcie sú vylúčené najmä:

 1. bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
 2. nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ dlžníka a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
 3. domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
 4. veci dlžníka slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
 5. zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré dlžník potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú vadu,
 6. veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,
 7. osobné motorové vozidlo, ktoré dlžník, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
 8. snubný prsteň a obrúčka,
 9. hotové peniaze do sumy 165 eur,
 10. študijná literatúra a hračky.

Pamätajte, že:

Exekúcia neznamená bezvýchodiskovú situáciu

S účinnosťou od 01.03.2017 je každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou,  oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa ustanovenia § 166 a nasl. zákona č.  7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jedným z predpokladov podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení je, že je voči Vám vedené exekučné konanie a teda exekúcie sa môžete zbaviť tiež osobným bankrotom za splnenia ďalších zákonných podmienok.

Pomôžte mi, mám exekúciu

Každý dlh je individuálny a riešení je vždy niekoľko. Preto kontaktujte našich odborníkov, ktorí Vám zdarma dajú cenné rady a v prípade záujmu pomôžu úspešne oddlžiť Vaše záväzky. Zavolajte nám na našu bezplatnú linku na číslo 0800 221 331 alebo nám napíšte.