Klientovi sme pomohli zastaviť zrážku zo mzdy vo výške 105,27 Eur v prospech Poštovej Banky, a.s.

Publikované: .

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje jeden z najpoužívanejších prostriedkov bankových a nebankových subjektov, prostredníctvom ktorého si veritelia zabezpečujú pravidelné uhrádzanie mesačnej splátky podľa zmluvy o úvere v prípade porušenia platobnej disciplíny zo strany dlžníka. Podstata tohto zabezpečovacieho inštitútu spočíva v tom, že ak sa dlžník omešká s pravidelnou splátkou a neuhradí ju ani na výzvu v stanovenej lehote, veriteľ zašle zamestnávateľovi dlžníka žiadosť… Zobraziť viac »

Okresný súd Nitra zastavil zrážky zo mzdy v prospech spoločnosti EOS KSI Slovensko s.r.o.

Publikované: .

Medzi naším klientom a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. došlo k uzatvoreniu úverovej zmluvy, na základe ktorej bol poskytnutý bezúčelový úver a revolvingový úver. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok sa spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. stala vlastníkom pohľadávky, ktorá vznikla voči nášmu klientovi spoločnosti HOME Credit Slovakia, s.r.o. Keďže došlo k porušeniu platobnej disciplíny,… Zobraziť viac »

Okresný súd uložil Home Credit Slovakia, a.s. zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy

Publikované: .

Krajský súd Prešov potvrdil Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia, ktorým Okresný súd Poprad uložil spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy. Medzi naším klientom a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. bola dňa 09.12.2014 uzavretá zmluva o hotovostnom úvere a revolvingovom úvere, súčasťou ktorej bolo zmluvné ustanovenie o dohode… Zobraziť viac »

Zastavenie zrážok zo mzdy potvrdené Uznesením Krajského súdu

Publikované: .

Medzi naším klientom a spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. bola uzavretá v máji 2016 zmluva o spotrebiteľskom úvere a súčasne na zabezpečenie pohľadávky z uvedenej zmluvy bola uzavretá aj dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže náš klient sa omeškal s niekoľkými splátkami, spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. požiadala zamestnávateľa nášho klienta o vykonávanie zrážok zo mzdy. Klientovi sme pomohli… Zobraziť viac »

Klientovi sme pomohli zastaviť zrážky zo mzdy v prospech Tatra banky, a.s.

Publikované: .

Medzi naším Klientom a Tatra bankou, a.s. bola uzavretá zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru s poistením pre fyzické osoby, v rovnaký deň bola na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej z úverovej zmluvy uzavretá Dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže zo strany klienta bola porušená platobná disciplína, Tatra Banka, a.s. na základe žiadosti o vykonávanie zrážok zo mzdy  požiadala zamestnávateľa nášho klienta Tesco Stores SR,… Zobraziť viac »

Okresný súd určil, že zmluvné podmienky zmluvy o úvere sú neplatné

Publikované: .

Jeden z našich klientov podal vo februári 2016 na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhal určenia neplatnosti zmluvných podmienok. Vo svojej žalobe uviedol, že v novembri 2007 uzatvoril zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške takmer 7 800 eur. Keďže sa so splácaním úveru dostal do omeškania, poskytovateľ úveru vyzval na základe… Zobraziť viac »

Súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy a rozhodcovská zmluva sú neplatné

Publikované: .

Jeden z našich klientov sa podanou žalobou na Okresnom súde domáhal, aby bol vydaný rozsudok, ktorým by súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy, rozhodcovská zmluva a ustanovenia zmluvy o úvere ktorú uzatvoril v júni 2014 sú neplatné. Svoju písomnú žalobu odôvodnil tým, že zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a rozhodcovská doložka nebola s ním individuálne dojednaná. Poukázal na… Zobraziť viac »

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy našej klientky

Publikované: .

Naša klientka v januári 2017 podala na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhala určenia, že dohoda o zrážkach zo mzdy ktorá je súčasťou zmluvy o úvere uzavretej v marci 2016 je neprijateľná zmluvná podmienka. Vo svojej žalobe uviedla, že predmetná dohoda spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi ňou a poskytovateľom úveru a taktiež,… Zobraziť viac »

Zastavené zrážky zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

V decembri 2012 uzatvoril jeden z našich klientov zmluvu o úvere, na základe ktorej čerpal úver. Keďže súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient po čase nemal financie na splácanie svojich záväzkov, poskytovateľ úveru vyzval  v auguste 2015 jeho zamestnávateľa k vykonávaniu zrážok z jeho mzdy. Vzhľadom na to že klient si nevedel predstaviť pretrvávanie zrážania čiastok z jeho mzdy,… Zobraziť viac »

Zamestnávateľovi nášho klienta nariadená povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy

Publikované: .

Nášmu klientovi bol v júli 2015 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere poskytnutý úver vo výške 500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola taktiež dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorej  cieľom bolo zaistenie pohľadávky veriteľa, čiže poskytovateľa úveru voči dlžníkovi, nášmu klientovi. Keďže tento klient nemal na splátky úveru dostatok financií a dostal sa so splácaním do omeškania, na základe… Zobraziť viac »

Uložená povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Jeden z našich klientov v decembri 2012 uzatvoril zmluvu o úvere, na základe ktorej následne čerpal úver. Keďže súčasťou predmetnej zmluvy o úvere bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient sa po určitom čase splácania dostal do problémov a nebol naďalej finančne schopný splácať tento úver. V auguste 2015 poskytovateľ úveru vyzval… Zobraziť viac »

Zadržané zrážky zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Klientovi bol v septembri 2014 poskytnutý úverový rámec vo výške 5 000 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej boli po určitom čase tomuto klientovi v dôsledku meškajúcich splátok za úver zrážky zo mzdy vykonané.  Keďže jeho znížený mesačný príjem značne ovplyvnil jeho celkovú životnú situáciu a nemohol si dovoliť ďalšie zníženie príjmu,… Zobraziť viac »

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy – potvrdené Krajským súdom

Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu o úvere, ktorej súčasťou bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na to, že si nebol schopný platiť svoj dlh riadne a včas, došlo na základe tejto dohody k zrážkam z jeho mzdy. Keďže zrážky zo mzdy by nášmu klientovi veľmi skomplikovalo jeho finančnú a životnú situáciu, v októbri 2014 sa návrhom podaným na Okresný… Zobraziť viac »

Zrušenie Dohody o zrážkach zo mzdy

Publikované: .

V auguste 2011 uzatvorila naša klientka zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Keďže súčasťou zmluvy bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. V čase keď sa dostala so splácaním úveru do omeškania, spoločnosť, ktorá jej poskytla úver vyzvala zamestnávateľa našej klientky na vykonávanie zrážok zo mzdy. Táto skutočnosť viedla… Zobraziť viac »