Zastavenie zrážok zo mzdy klienta

Publikované: .

Úspech žalobcu (a tým našej spoločnosti) spočíva v tom, že krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie a veriteľ bol povinný zdržať sa použitia dohody o zrážkach zo mzdy až do rozhodnutia vo veci samej. Súd sa stotožnil s našimi argumentmi – dohoda o zrážkach zo mzdy obchádza súdnu kontrolu obsahu spotrebiteľských zmlúv a umožňuje siahnuť na… Zobraziť viac »

Potvrdenie Uznesenia Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie vo výške 1 928,80 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v novembri 2011 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 900 eur. Keďže klientka nemala dostatok financií na splácanie tohto úveru, poskytovateľ úveru podal voči nej návrh na vykonanie exekúcie vo výške 1 928,80 eur. Exekučným titulom bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola súčasťou… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil Uznesenie, ktorým bolo zamietnuté vykonanie exekúcie vo výške 1 470,33 eur

Publikované: .

Jednej z našich klientok bol v januári 2014 poskytnutý úver vo výške 800 eur. Vzhľadom na omeškanie splátok úveru z jej strany, si poskytovateľ úveru proti nej v rozhodcovskom konaní uplatnil svoj nárok. Na základe vydaného rozhodcovského rozsudku podal návrh na vykonanie exekúcie pre uspokojenie nesplatenej pohľadávky, následkom čoho súdny exekútor v máji 2014 požiadal Okresný súd o udelenie poverenia na… Zobraziť viac »

Zastavené exekučné konanie

Publikované: .

Okresný súd zastavil exekučné konanie na vymoženie pohľadávky v sume takmer 5 100 eur proti nášmu klientovi. Toto konanie sa začalo v apríli 2015 na žiadosť súdneho exekútora, ktorý požiadal o udelenie poverenia na vykonanie predmetnej exekúcie, v zmysle návrhu poskytovateľa úveru na základe rozhodcovského rozsudku vydaného rozhodcovským súdom. V predmetnej právnej veci vydal tunajší súd v máji 2015 uznesenie, ktorým… Zobraziť viac »

Zrušenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Vo februári 2015 bola na Okresný súd doručená žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti našej klientke na vymoženie pohľadávky vo výške 543,40 eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou. Táto žiadosť bola podaná na základe návrhu na vykonanie exekúcie oprávneného, čiže spoločnosti s ktorou naša klientka uzatvorila v máji 2013 zmluvu, ktorý bol doručený súdnemu exekútorovi spolu… Zobraziť viac »

Zrušenie vykonanie exekúcie

Publikované: .

V roku 2011 uzavrela klientka zmluvu o úvere. Keďže sa dostala do finančnej núdze, nebola schopná riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré jej vyplývali zo zmluvy o úvere. Dostala sa so splácaním úveru do omeškania, čo viedlo oprávneného k podaniu žaloby na rozhodcovskom súde. Podal ju na základe rozhodcovskej doložky, ktorú obsahovala uzatvorená zmluva. Celá vec sa dostala až… Zobraziť viac »

Hrozí Vám exekúcia? Postavte sa jej čelom!

Publikované: .

Žiť na dlh je trendom súčasnej doby. Za posledných 5 rokov bol zaznamenaný rast novo poskytnutých pôžičiek rádovo o desiatky percent. Údaj nie je možné presne vyčísliť, pretože ľudia si nepožičiavajú iba od bánk či inštitúcií, ktoré poskytujú štatistiky, ale i od nebankových spoločností, ktoré informácie neposkytujú. Medzi najčastejšie pôžičky patria úvery na bývanie a… Zobraziť viac »

Exekúcia

Publikované: .

Exekučná činnosť a exekučné konanie Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený a ktorého jej vykonaním poverí súd, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak. Exekučné konanie sa začína na návrh, čiže exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až… Zobraziť viac »