Klientovi sme pomohli zastaviť zrážku zo mzdy vo výške 105,27 Eur v prospech Poštovej Banky, a.s.

Publikované: .

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje jeden z najpoužívanejších prostriedkov bankových a nebankových subjektov, prostredníctvom ktorého si veritelia zabezpečujú pravidelné uhrádzanie mesačnej splátky podľa zmluvy o úvere v prípade porušenia platobnej disciplíny zo strany dlžníka. Podstata tohto zabezpečovacieho inštitútu spočíva v tom, že ak sa dlžník omešká s pravidelnou splátkou a neuhradí ju ani na výzvu v stanovenej lehote, veriteľ zašle zamestnávateľovi dlžníka žiadosť… Zobraziť viac »

Okresný súd Nitra zastavil zrážky zo mzdy v prospech spoločnosti EOS KSI Slovensko s.r.o.

Publikované: .

Medzi naším klientom a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. došlo k uzatvoreniu úverovej zmluvy, na základe ktorej bol poskytnutý bezúčelový úver a revolvingový úver. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok sa spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. stala vlastníkom pohľadávky, ktorá vznikla voči nášmu klientovi spoločnosti HOME Credit Slovakia, s.r.o. Keďže došlo k porušeniu platobnej disciplíny,… Zobraziť viac »

Nariadenie neodkladného opatrenia – zrážky zo mzdy

Publikované: .

Súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, v zmysle ktorých pokračovaním vo výkone dohody o zrážok zo mzdy žalobkyne v prospech žalovaného by mohlo dôjsť k neoprávnenému zásahu do práv a právom chránených záujmov žalobkyne. A to aj s… Zobraziť viac »

Okresný súd uložil Home Credit Slovakia, a.s. zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy

Publikované: .

Krajský súd Prešov potvrdil Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia, ktorým Okresný súd Poprad uložil spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy. Medzi naším klientom a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. bola dňa 09.12.2014 uzavretá zmluva o hotovostnom úvere a revolvingovom úvere, súčasťou ktorej bolo zmluvné ustanovenie o dohode… Zobraziť viac »

Zastavenie zrážok zo mzdy

Publikované: .

Úspech žalobkyne (a tým aj našej spoločnosti) spočíva v tom, že súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, ktorými sa nám podarilo osvedčiť existenciu hrozby, že by sa neodkladným opatrením mohla zhoršiť zlá finančná a sociálna situácia žalobkyne ako… Zobraziť viac »

Klientovi sme pomohli zastaviť zrážky zo mzdy v prospech Tatra banky, a.s.

Publikované: .

Medzi naším Klientom a Tatra bankou, a.s. bola uzavretá zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru s poistením pre fyzické osoby, v rovnaký deň bola na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej z úverovej zmluvy uzavretá Dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže zo strany klienta bola porušená platobná disciplína, Tatra Banka, a.s. na základe žiadosti o vykonávanie zrážok zo mzdy  požiadala zamestnávateľa nášho klienta Tesco Stores SR,… Zobraziť viac »

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy našej klientky

Publikované: .

Naša klientka v januári 2017 podala na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhala určenia, že dohoda o zrážkach zo mzdy ktorá je súčasťou zmluvy o úvere uzavretej v marci 2016 je neprijateľná zmluvná podmienka. Vo svojej žalobe uviedla, že predmetná dohoda spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi ňou a poskytovateľom úveru a taktiež,… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v prospech nášho klienta

Publikované: .

Náš klient uzatvoril v septembri zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na to, že sa po určitom čase dostal do zlej finančnej situácie a nebol schopný splácať svoj úver, poskytovateľ úveru na základe dohody o zrážkach zo mzdy požiadal klientovho zamestnávateľa o vykonávanie zrážok z jeho mzdy. Keďže vykonávaním zrážok stratil klient právo disponovať so svojim… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil uznesenie o zastavení vykonávania zrážok zo mzdy

Publikované: .

Okresný súd na návrh našich klientov nariadil predbežné opatrenie, ktorým uložil zamestnávateľovi jedného z nich povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy. Zrážky boli vykonávané na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere z decembra 2014, ktorú uzatvorili naši klienti. Proti tomuto uzneseniu však podal poskytovateľ úveru odvolanie v ktorom žiadal, aby odvolací súd napadnuté… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil uznesenie, ktorým bolo zastavené vykonávanie zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril v apríli 2011 zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže tento klient sa dostal po určitom čase splácania do finančných problémov a nebol schopný splácať predmetný úver, jeho zamestnávateľ na základe žiadosti poskytovateľa úveru pristúpil k zrážkam zo mzdy. Vzhľadom na to, že vykonávanie zrážok zo mzdy spôsobilo nášmu klientovi výrazné… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil nariadenie predbežného opatrenia povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy našej klientky

Publikované: .

V apríli 2016 bol Okresnému súdu doručený návrh našej klientky, ktorým sa domáhala rozhodnutia, ktorým by súd určil, že ustanovenia Dohody o zrážkach zo mzdy sú neplatné. Spolu s týmto návrhom na začatie konania podala taktiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by súd jej zamestnávateľovi uložil povinnosť zdržať sa zrážok z jej mzdy. Zrážky zo mzdy boli… Zobraziť viac »

Zastavené zrážky zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

V decembri 2012 uzatvoril jeden z našich klientov zmluvu o úvere, na základe ktorej čerpal úver. Keďže súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient po čase nemal financie na splácanie svojich záväzkov, poskytovateľ úveru vyzval  v auguste 2015 jeho zamestnávateľa k vykonávaniu zrážok z jeho mzdy. Vzhľadom na to že klient si nevedel predstaviť pretrvávanie zrážania čiastok z jeho mzdy,… Zobraziť viac »

Zamestnávateľovi nášho klienta nariadená povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy

Publikované: .

Nášmu klientovi bol v júli 2015 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere poskytnutý úver vo výške 500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola taktiež dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorej  cieľom bolo zaistenie pohľadávky veriteľa, čiže poskytovateľa úveru voči dlžníkovi, nášmu klientovi. Keďže tento klient nemal na splátky úveru dostatok financií a dostal sa so splácaním do omeškania, na základe… Zobraziť viac »

Uložená povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Jeden z našich klientov v decembri 2012 uzatvoril zmluvu o úvere, na základe ktorej následne čerpal úver. Keďže súčasťou predmetnej zmluvy o úvere bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient sa po určitom čase splácania dostal do problémov a nebol naďalej finančne schopný splácať tento úver. V auguste 2015 poskytovateľ úveru vyzval… Zobraziť viac »

Zastavenia vykonávania zrážok zo mzdy

Publikované: .

Na základe zmluvy o úvere bol našej klientke poskytnutý úver vo výške 800 eur. Poskytovateľ úveru tento vzťah zabezpečil dohodou o zrážkach zo mzdy a následne v októbri 2011 vyzval zamestnávateľa našej klientky k vykonaniu zrážok z jej mzdy, pretože sa dostala s úhradou svojho záväzku do omeškania. Keďže zrážky zo mzdy značne zhoršili finančnú aj životnú situáciu… Zobraziť viac »

Zadržané zrážky zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Klientovi bol v septembri 2014 poskytnutý úverový rámec vo výške 5 000 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej boli po určitom čase tomuto klientovi v dôsledku meškajúcich splátok za úver zrážky zo mzdy vykonané.  Keďže jeho znížený mesačný príjem značne ovplyvnil jeho celkovú životnú situáciu a nemohol si dovoliť ďalšie zníženie príjmu,… Zobraziť viac »

V ustanoveniach o úrokoch uznaná zmluva o úvere za neplatnú

Publikované: .

Našej klientke bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Kvôli strate zamestnania sa však po určitom čase dostala so splátkami tohto úveru do omeškania, následkom čoho bol v septembri 2013 jej zamestnávateľ vyzvaný k vykonávaniu zrážok z jej mzdy. Následne sa naša klientka návrhom podaným na okresný súd v januári 2014 domáhala aby určil, že ustanovenia dohody… Zobraziť viac »

Potvrdenie uznesenia súdu prvého stupňa, povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy

Publikované: .

Našej klientke boli v júni 2010 poskytnuté dva úvery, spolu vo výške 6 700 eur. Keďže po čase prestala splácať jednotlivé splátky, na základe dohody o zrážkach zo mzdy ktorá bola súčasťou zmlúv o úvere došlo k zrážkam z jej mzdy. Prvá zrážka zo mzdy bola vykonaná vo výške 100 eur a keďže táto suma značne ovplyvnila jej mesačný príjem, nemohla… Zobraziť viac »

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

V januári 2015 požiadal náš klient o určenie neplatnosti Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je súčasťou Zmluvy o úvere a zároveň žiadal o nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by sa jeho zamestnávateľovi uložila povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy. K vykonávaniu zrážok zo mzdy došlo na základe predmetnej dohody po tom, ako sa klient kvôli zhoršenej ekonomickej situácie dostal so splácaním… Zobraziť viac »

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy – potvrdené Krajským súdom

Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu o úvere, ktorej súčasťou bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na to, že si nebol schopný platiť svoj dlh riadne a včas, došlo na základe tejto dohody k zrážkam z jeho mzdy. Keďže zrážky zo mzdy by nášmu klientovi veľmi skomplikovalo jeho finančnú a životnú situáciu, v októbri 2014 sa návrhom podaným na Okresný… Zobraziť viac »

Predbežné opatrenie proti zrážkam zo mzdy

Publikované: .

V prípade jednej našej klientky došlo k zrážkam zo mzdy v prospech spoločnosti, s ktorou v minulosti uzatvorila zmluvu o úvere. Keďže bola proti, návrhom na Okresný súd sa domáhala určenia, že ňou označené ustanovenia zmluvy, ktorú uzatvorila s odporcom a úverových podmienok tvoriacich súčasť tejto zmluvy sú neplatné. Spolu s týmto návrhom podala tiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala, aby… Zobraziť viac »