Zrušený rozhodcovský rozsudok o zaplatenie 4 804,82 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila vo februári 2010 zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 6 100 eur. Po čase splácania sa však zhoršila jej finančná situácia kvôli nečakaným výdavkom a nedokázala úver ďalej riadne splácať. Na základe tejto skutočnosti sa stal jej dlh v celku splatný a bol voči nej vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým jej bola… Zobraziť viac »

Potvrdený rozsudok okresného súdu, ktorý zrušil rozhodcovský rozsudok

Publikované: .

Náš klient uzatvoril v máji 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 400 eur za dohodnutý poplatok vo výške 356 eur. Spolu so zmluvou o úvere bola uzatvorená aj rozhodcovská zmluva v zmysle ktorej bolo dohodnuté, že všetky spory sa budú rozhodovať pred rozhodcovským súdom. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Jeden z našich klientov sa na okresnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku a súčasne, kým sa nerozhodne vo veci samej, podal návrh na odklad vykonateľnosti tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že podľa jeho názoru trpí predmetné rozhodcovské konanie vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu a že rozhodcovská zmluva je neplatná. Súd návrh na odklad vykonateľnosti preskúmal a dospel… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok a odložená vykonateľnosť

Publikované: .

Vo februári 2012 uzatvoril náš klient zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver 840 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, v ktorej stálo, že akékoľvek spory budú riešené pred rozhodcovským súdom. Keďže si klient neplnil svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal vcelku splatný a spoločnosť, ktorá klientovi úver poskytla podala v júni… Zobraziť viac »

Bezúročný úver vďaka zrušenia rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient uzatvoril s obchodnou spoločnosťou v apríli 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2.700 eur, a to za poplatok 2.030 eur. Keďže si svoje povinnosti zo zmluvy riadne neplnil, jeho dlh sa stal v zmysle všeobecných podmienok poskytnutia úveru v nesplatenom zvyšku splatným a spoločnosť podala návrh na začatie rozhodcovského konania. V októbri 2014 bol… Zobraziť viac »

Zrušenia rozhodcovského rozsudku a odklad vykonateľnosti

Publikované: .

V júni 2012 uzavrel náš klient zmluvu o úvere. Išlo o úver vo výške 930 eur. Keďže nebol schopný riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývali, jeho dlh sa stal v celku splatný a spoločnosť, od ktorej si zobral tento úver podala na začiatku decembra 2014 návrh na začatie konania. Na základe tohto návrhu rozhodcovský súd vydal… Zobraziť viac »

Odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Klientovi bol doručený rozhodcovský rozsudok, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť spoločnosti, ktorá podala návrh na rozhodcovský súd, sumu 385 eur s príslušenstvom. Náš klient reagoval na tento rozsudok podaním návrhu na Okresný súd, ktorým sa domáhal zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že rozhodcovská doložka je neplatná ako neprijateľná podmienka, a poznamenal že… Zobraziť viac »

Zrušenia rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Pravidelne každý rok začína najväčší stres pre všetky školopovinné deti, a tým je začiatok školského roka. Čas spojený na jednej strane s nárekom našich ratolestí, no na druhej strane tiež so zvýšenými finančnými nákladmi rodičov. Niet sa preto čomu čudovať, že v období, keď rodičia nakupujú pre svoje deti nové školské tašky, zošity, kalkulačky, či iné nevyhnutnosti, sa… Zobraziť viac »