Zaškrtnutím políčka „Odoslaním tohto formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov“ udeľujete v súlade s ustanovením §  5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá osoba

udeľujem súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov obchodnej spoločnosti:

Prvá oddlžovacia s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 323/13, Žilina 010 01, IČO: 46 501 584, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 55971/L v zast.  Zdeněk Bučko – konateľ,

Účel spracúvania osobných údajov:   
Dohodnutie stretnutia v kancelárii oddlžovacieho špecialistu za účelom uzavretia zmluvy o správe záväzkov alebo spracovania všetkých podkladov nevyhnutných na konanie o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení (tzv. „osobný bankrot“).

 

Zoznam osobných údajov (rozsah): 
Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, mesto alebo obec trvalého pobytu spolu s uvedením poštového smerovacieho čísla, s údajom o tom, odkiaľ ste sa o nás dozvedeli, IP adresa.

 

Doba poskytnutia súhlasu:
Do času uzatvorenie zmluvy o správe záväzkov, alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že ide o jej vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, na základe ktorého dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe na adresu Prvá oddlžovacia s.r.o. Zodpovedná osoba, Andreja Kmeťa 323/13, 010 01 Žilina, alebo odovzdať osobne zodpovednej osobe v sídle spoločnosti na prvom poschodí, č.d. 5, alebo elektronicky na emailovú adresu zodpovednaosoba@prvaoddlzovacia.sk. Akékoľvek informácie ohľadom ochrany osobných údajov Vám poskytne zodpovedná osoba v sídle spoločnosti na prvom poschodí, č.d. 5  alebo telefonicky na tel: +421 948 239 023 počas pracovných dní od 08:00 do 16:00 hod.

Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.