Ste nadmerne zadlžený, nezvládate plniť svoje záväzky a vedie sa voči Vám exekúcia? Možným riešením pre Vás by mohlo byť oddlženie, známe aj ako tzv. osobný bankrot. Na úvod si povedzme, čo osobný bankrot vlastne znamená.

Osobný bankrot je spôsob, akým sa fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu zbaviť svojich dlhov jednou z dvoch zákonom daných foriem, a to buď formou konkurzu alebo formou splátkového kalendára.

Tento proces je síce administratívne náročný, ale s našou pomocou ho hravo zvládnete.

Kedy je osobný bankrot vhodným spôsobom riešenia Vášho zadlženia?

Osobný bankrot je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí nezvládajú splácať svoje záväzky, ktorých dlhy prevyšujú ich majetok a súdny exekútor voči nim vedie exekučné konanie. Rozhodnutím súdu o oddlžení sa zo zákona zastavia všetky súdne konania týkajúce sa Vašich dlhov a zároveň je povolenie oddlženia dôvodom, pre ktorý si môžete podať návrh na zastavenie exekúcií, ktoré sa voči Vám vedú. Potrebné návrhy Vám samozrejme vypracujeme.

Zákon rozoznáva dve formy oddlženia:

 1. konkurz

 2. splátkový kalendár

Či je pre Vás výhodnejšia forma konkurzu alebo splátkového kalendára posúdia naši špecialisti a právnici. Pripravia Vám všetky podklady tak, aby správne konanie prebiehajúce pred Centrom právnej pomoci a súdne konanie pred konkurzným súdom prebehlo bez problémov.

Splátkový kalendár je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré majú majetok a chcú si ho ponechať. Mesačný príjem osoby, ktorá chce využiť formu splátkového kalendára musí byť taký, aby po úhrade základných životných potrieb bola schopná v období piatich rokov zaplatiť v splátkach 110 % hodnoty svojho majetku. Počas povolenia oddlženia formou splátkového kalendára sa dlžníkovi poskytne tzv. ochrana pred veriteľmi, t.j. exekúcie vedené proti dlžníkovi sa zo zákona odkladajú.
Konkurz je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré nemajú žiadny majetok alebo ktoré sú ochotné vzdať sa svojho majetku výmenou za zbavenie sa svojich dlhov.

Priebeh osobného bankrotu

Osobný bankrot má niekoľko fáz:

 1. Podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu spolu s potrebnými prílohami na príslušné Centrum právnej pomoci
 2. Rozhodnutie Centra právnej pomoci o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci: A) v prípade konkurzu určenie Centra na podanie návrhu na konkurz; B) v prípade splátkového kalendára určenie advokáta na prípravu a podanie návrhu na určenie splátkového kalendára
 3. Podanie návrhu na súd (elektronicky), ktorý by mal o návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia
 4. Rozhodnutie súdu o povolení oddlženia, ktorým rozhodnutím bude ustanovený aj správca (účinky oddlženia nastávajú už súdnym rozhodnutím)
 5. Ďalší priebeh osobného bankrotu – A) v prípade konkurzu nastane speňažovanie majetku. Ak dlžník žiadny majetok nemá, správca to oznámi v Obchodnom vestníku a konkurz sa zrušuje (končí sa); B) v prípade splátkového kalendára nastáva päťročné obdobie, počas ktorého dlžník plní súdom určený splátkový kalendár
 6. Skončenie konania

Chcete si zanechať majetok a zistiť možnú výšku splátky v prípade určenia splátkového kalendára? Vypočítajte si ju pomocou našej kalkulačky.

Spočítajte si to v našej unikátnej kalkulačke bankrotu.

Podmienky osobného bankrotu

 • Musíte byť platobne neschopný – musíte mať aspoň jeden dlh viac ako 180 dní po lehote splatnosti
 • Musí byť voči Vám vedené aspoň jedno exekučné konanie
 • Výška vašich dlhov musí byť väčšia ako hodnota Vášho majetku
 • V prípade konkurzu musíte v období 3 rokoch po povolení oddlženia vrátiť Centru právnej pomoci pôžičku vo výške 500,- Eur, ktorú Vám Centrum právnej pomoci poskytne na úhradu odmeny správcu
 • V prípade splátkového kalendára musíte zaplatiť 670,- Eur ako odmenu správcovi a určenému advokátovi
 • Do 6 rokov od povolenia oddlženia (od súdneho rozhodnutia) ste povinný v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry dobrovoľne ponúknuť aspoň polovicu týchto peňazí veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu

Chcem osobný bankrot

Osobný bankrot u Prvej oddlžovacej s.r.o.

Pokiaľ ste v bezvýchodiskovej finančnej situácii a neviete, či je osobný bankrot pre Vás tým správnym riešením, nebojte sa nás kontaktovať. Naši odborníci Vám dajú cenné rady a zanalyzujú Vašu finančnú situáciu.

Osobný bankrot Vám môže pomôcť začať od nuly, s čistým štítom. Hoci je tento proces administratívne náročný, s našou pomoc ho hravo zvládnete!

Neodkladajte riešenie svojich problémov a volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte žiadosť online. Poskytneme Vám všetky podstatné informácie a zodpovieme na Vaše otázky.