Krajský súd potvrdil Uznesenie o odložení vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku na návrh nášho klienta

Publikované: .

Náš klient sa na Okresnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku, z dôvodu neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a pre porušenie právnych predpisov na ochranu jeho práv, ako práv spotrebiteľa. Spolu s týmto návrhom taktiež navrhol, aby súd odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku. Okresný súd po preskúmaní potrebných náležitostí uznal, že je daný dôvod na odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku, účelom ktorého… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Naša klientka sa návrhom v januári 2016 domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku a taktiež odkladu vykonateľnosti tohto rozhodcovského rozsudku. Návrh na odklad vykonateľnosti odôvodnila ako preventívne opatrenie, pretože v prípade nariadenia exekúcie na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu ktorým je rozhodcovský rozsudok ako súčasť zmluvy o úvere ktorú uzatvorila,  jej ako spotrebiteľovi hrozí ujma na jej právach. Tiež poukázala… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Jeden z našich klientov sa na okresnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku a súčasne, kým sa nerozhodne vo veci samej, podal návrh na odklad vykonateľnosti tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že podľa jeho názoru trpí predmetné rozhodcovské konanie vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu a že rozhodcovská zmluva je neplatná. Súd návrh na odklad vykonateľnosti preskúmal a dospel… Zobraziť viac »

Odložení vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Naša klientka bola rozhodcovským rozsudkom zaviazaná, aby zaplatila istinu vo výške 50 eur spolu s úrokom z omeškania, zmluvnú pokutu, trovy a trovy rozhodcovského konania. Keďže túto sumu odmietala zaplatiť, podala na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Klientka, ako žalobkyňa vo svojej žalobe zároveň súdu navrhla vydať Uznesenie, ktorým odloží vykonateľnosť tohto… Zobraziť viac »