Máte viac než 2 veriteľov a nie ste schopní plniť svoje záväzky? Možným riešením úpadku dlžníka je konkurz. V prípade fyzickej osoby sa hovorí o tzv. malom konkurze, ktorý je určený pre nepodnikateľov. Na úvod si povieme, čo vlastne konkurz znamená.

Konkurz je riešenie úpadku dlžníka, teda stav, kedy má dlžník viac než 2 veriteľov a nie je schopný po viac ako 30. dňoch po lehote splatnosti plniť svoje záväzky, a to speňažením dlžníkovho majetku a kolektívnym uspokojením pohľadávok jeho veriteľov.

Výhody malého konkurzu:

Malý konkurz je:

 • rýchlejší,
 • úspornejší
 • a efektívnejší,

nakoľko súd môže rozhodnúť aj o ďalších opatreniach, ktoré budú smerovať k rýchlejšiemu, úspornejšiemu a efektívnejšiemu konkurznému konaniu. Ďalšou výhodou je, že v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov.

Návrh na vyhlásenie konkurzu

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde. Ten je oprávnený podať dlžník, veriteľ, menom dlžníka a likvidátor alebo iná osoba, ak to stanoví zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

Priebeh konkurzu

 • Súd najprv zistí, či návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom stanovené náležitosti. Potom v stanovenej lehote, teda najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu, rozhodne o začatí konkurzného konania.
 • Ak nie sú splnené všetky náležitosti, v rovnakej lehote prostredníctvom uznesenia poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby v lehote 10 dní tieto nedostatky odstránil.
 • Ak tak navrhovateľ nevykoná, súd návrh zamietne a to najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov.
 • V prípade, že sú podmienky splnené, v rovnakej lehote rozhodne o začatí konkurzného konania.
 • Voči uzneseniu o zamietnutí návrhu nie je prípustné odvolanie.
 • Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o zamietnutí návrhu je súdom doručené navrhovateľovi a dlžníkovi.
 • Uznesenie o zamietnutí návrhu nie je súdom zverejnené v Obchodnom vestníku.
 • Ak je začaté insolvenčné konanie, súd vydá uznesenie, ktoré je neodkladne zverejnené v Obchodnom vestníku a tým je konkurzné konanie začaté.

Na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie, sú príslušné zákonom určené okresné súdy v sídle krajského súdu. Zoznam súdov nájdete tu.

I keď nespĺňate všetky podmienky, využite naše know-how a kontaktujte nás.

Vyplatí sa konkurz?

Konkurz je možné vyhlásiť v tom prípade, že nie ste schopný plniť svoje záväzky a máte viac než 2 veriteľov. Vzhľadom k tomu, že v priebehu konkurzu dochádza k speňažovaniu  dlžníkovho majetku, je tento spôsob oddlženia ideálny hlavne pre tých, ktorí nemajú žiaden majetok a ich finančná situácia je bezvýchodisková.

Konkurz a osobný bankrot

Ako súvisí osobný bankrot s konkurzom? Osobný bankrot je proces, ktorý sa skladá práve z malého konkurzu a následného oddlženia, ktoré trvá 3 roky.

Kalkulačka osobního bankrotu

Vďaka osobnému bankrotu odovzdáte max. 70% svojich príjmov (v praxi to býva okolo 50%), ale len po dobu 3 rokov. Potom ste oddlžený!

Spočítajte si to