Publikované: .

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak v rovnakej lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil. Ak tak navrhovateľ neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do 15 dní po tom, čo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o začatí konkurzného konania. Voči uzneseniu o odmietnutí návrhu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí návrhu súd doručí navrhovateľovi a dlžníkovi; uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku.

O začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie.

Zoznam príslušných súdov na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie, sú príslušné zákonom určené okresné súdy v sídle krajského súdu, a to:

  • Okresný súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
  • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
  • Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
  • Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
  • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
  • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
  • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
  • Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

 

Miestne príslušný je súd, v obvode ktorého má dlžník bydlisko resp. sídlo.