Oddlženie pomocou osobného bankrotu nie je triviálnou záležitosťou. Aby vám bol osobný bankrot schválený, je nutné splniť množstvo podmienok a mať k dispozícii nemalé množstvo finančných prostriedkov. Nižšie si popíšeme priebeh osobného bankrotu.

Kdo má nárok na osobný bankrot?

Osobný bankrot bude schválený iba tomu, kto je v platobnej neschopnosti. V praxi to znamená, že má aspoň 2 veriteľov a zároveň minimálne jeden peňažný záväzok je 30 dní po splatnosti. Ďalej musí byť žiadateľ predlžený – inými slovami výšky jeho záväzkov presahujú hodnotu jeho majetku.

Priebeh osobného bankrotu

1) Podanie návrhu na konkurz a oddlženie

Všetko začína podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu a návrhu na oddlženie. K žiadostiam je nutné doložiť aj kompletný zoznam vašich dlhov a kompletný súpis vášho majetku.

Hodnota majetku však musí byť minimálne 1659,7 €! Pokiaľ je nižší, súd návrh na oddlženie zamietne.

2) Priebeh konkurzu

Ak súd uzná, že žiadateľ spĺňa všetky potrebné náležitosti, do 15 dní rozhodne o začatí konkurzného konania. V opačnom prípade máte 10 dní na doplnenie návrhu či odstránenie nedostatkov. Pokiaľ tak neurobíte, súd návrh zamietne.

Začiatok konkurzného konania nastane vydaním súdneho uznesenia a zverejnením v Obchodnom vestníku. Súd určí správcu, ktorý bude mať na starosti komunikáciu medzi dlžníkom a veriteľmi. Úlohou správcu bude určenie výšky majetku dlžníka a jeho speňaženie. Tieto finančné prostriedky sú určené pre uspokojenie veriteľov.

3) Skúšobné obdobie

Ak plníte svoje záväzky a povinnosti v čase konkurzu, súd vám stanoví 3-ročné skúšobné obdobie. Na konci každého roka ste povinní svojmu správcovi odovzdať finančné prostriedky vo výške určenej súdom. Maximálne sa môže jednať až o 70% vášho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok. Táto suma je následne rozdelená medzi veriteľov a časť pripadá správcovi ako odmena. Vy máte nárok len na minimálnu mzdu.

Ak váš príjem za jeden skúšobný rok bude nižší ako 331,94 € (minimálna výška odmeny správcu), súd zruší skúšobné obdobie.

4) Koniec konkurzu

Po skončení konkurzu máte podľa Zákona o konkurze nárok domáhať sa na súde oddlženia – zbavenia sa dlhov. Ak ste plnili všetky predpísané náležitosti a podmienky, súd vám ho povolí. Odstránením dlhu zaniká nárok na plnenie neuspokojených pohľadávok.

Ak súd zistí porušenie nejakej podmienky, nebudete oddlžený!

Pohľadávky, ktoré si veritelia v konkurze neuplatnili a tým nemohli byť ani uspokojované počas oddlženia si môžu veritelia po zrušení konkurzu bez akýchkoľvek obmedzení vymáhať voči dlžníkovi v celej ich výške až do smrti dlžníka a po jeho smrti aj voči dedičom dlžníka!

Dajte si pozor!

Na neprihlásené pohľadávky

Pohľadávky, ktoré si veritelia v konkurze neuplatnili a tým nemohli byť ani uspokojované počas oddlženia, si môžu veritelia po zrušení konkurzu bez akýchkoľvek obmedzení vymáhať voči dlžníkovi v celej ich výške až do smrti dlžníka. A po jeho smrti aj voči dedičom dlžníka!

Na špekulácie s majetkom

Pokiaľ sa budete chcieť majetku špekulatívne zbaviť „prevedením“ na blízku osobu alebo právnickú osobu, narazíte. To isté platí aj pre prípady, keby ste v priebehu osobného bankrotu odmietli dedičstvo. Správca resp. súd má nárok skúmať právne úkony, súvisiace s prevodom Vášho majetku až 3 roky spätne a všetky takéto právne úkony môže vyhlásiť za neplatné

Koľko stojí osobný bankrot?

Okrem toho, že musíte mať majetok v minimálnej hodnote 1659,7 €, pripravte si ďalších 644 € na odmenu správcovi konkurznej podstaty. Táto suma musí byť uhradená ešte pred podaním návrhu.

Oplatí sa vám osobný bankrot?

Ak si nie ste istí, spýtajte sa našich certifikovaných odborníkov.

Zadarmo vám zanalyzujeme vašu finančnú situáciu a navrhneme optimálne riešenie.

Volajte infolinku: 0800 221 331 alebo vyplňte žiadosť online.