Publikované: .

Konkurz je riešenie úpadku dlžníka (stav, kedy dlžník má viac ako 2 veriteľov a nie je schopný po viac ako 30 dní po lehote splatnosti plniť svoje záväzky), a to speňažením dlžníkovho majetku a kolektívnym uspokojením pohľadávok jeho veriteľov. Konkurzné konanie môže začať na návrh dlžníka ako aj na návrh veriteľa. Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.