Publikované: .

Výnimky

 

Pri exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke platí, že:

 • na bankovom účte povinného musí ostať po odpísaní pohľadávok suma vo výške 99,58 Eur,
 • pokiaľ je to účet, z ktorého povinný vypláca mzdy svojim zamestnancom, tak na sumu, ktorá je potrebná na vyplatenie miezd, sa nesmie siahnuť,
 • ďalej ak má na tento účet povinný zasielanú mzdu, tak sa na účte musí nechať minimálna suma, ako sa uvádza pri zrážkach zo mzdy (kde sa povinnému nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma, ktorej spôsob výpočtu ustanovuje nariadením vláda SR).

 

Pri exekúcii predajom hnuteľných vecí platí, že:

1) – ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru. Hnuteľné veci je povinný postihovať exekúciou v tomto poradí:

 1. veci, ktoré neslúžia na podnikanie,
 2. veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné,
 3. veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.

 

2) – z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami. Z exekúcie sú vylúčené:

 1. bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
 2. nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
 3. domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
 4. veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
 5. zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
 6. veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisua opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu.
 7. osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
 8. snubný prsteň a obrúčka,
 9. hotové peniaze do sumy 99,58 eura,
 10. študijná literatúra a hračky.