Krajský súd potvrdil uznesenie Okresného súdu, ktorým bolo rozhodnuté v prospech nášho klienta

Publikované: .

Okresný súd zamietol žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v exekučnej veci o vymoženie 250 eur proti nášmu klientovi. Proti tomuto uzneseniu podal oprávnený v zákonnej lehote odvolanie, ktorým žiadal o zrušenie predmetného uznesenia. Krajský súd následne preskúmal uznesenie spolu s exekučným titulom, ktorým je rozhodcovský rozsudok a bez nariadenia odvolacieho pojednávania dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné. Po… Zobraziť viac »

Zastavenie zrážok zo mzdy klienta

Publikované: .

Úspech žalobcu (a tým našej spoločnosti) spočíva v tom, že krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie a veriteľ bol povinný zdržať sa použitia dohody o zrážkach zo mzdy až do rozhodnutia vo veci samej. Súd sa stotožnil s našimi argumentmi – dohoda o zrážkach zo mzdy obchádza súdnu kontrolu obsahu spotrebiteľských zmlúv a umožňuje siahnuť na… Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Okresný súd v januári 2016 zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti nášmu klientovi, pre vymoženie 98,55 eur. Vzťah medzi účastníkmi tohto konania vznikol na základe zmluvy o úvere ktorá bola uzatvorená v januári 2014. Na základe tejto zmluvy bol našej klientke poskytnutý úver vo výške 100 eur. Súčasťou zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, ktorá… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške takmer 4 570 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila zmluvu, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5 500 eur. Súčasťou predmetnej zmluvy bola tiež rozhodcovská doložka, podľa ktorej sa všetky spory ktoré vznikli z tejto zmluvy mali rozhodovať v súlade s rozhodcovskou doložkou. Keďže naša klientka kvôli nedostatku finančných prostriedkov prestala splácať svoj úver, poskytovateľ úveru sa na základe vydaného rozhodcovského rozsudku… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie proti nášmu klientovi

Publikované: .

V júli 2012 náš klient uzatvoril Zmluvu o úvere spolu s Rozhodcovskou zmluvou, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 500 eur, za poplatok v sume 484 eur. Keďže po určitom čase si kvôli nedostatku financií prestal plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, poskytovateľ úveru si uplatnil svoje nároky v rozhodcovskom konaní. Následne sa na základe vydaného… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o vymoženie istiny 1 610,40 eur

Publikované: .

V roku 2009 uzatvoril náš klient zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2 000 eur. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si povinnosť splátok, na základe rozhodcovskej zmluvy ktorá bola súčasťou zmluvy bol v novembri 2012 voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok. Poskytovateľ úveru následne na základe… Zobraziť viac »

Krajský súd v exekučnej veci potvrdil Uznesenie ktorým bolo rozhodnuté v prospech našej klientky

Publikované: .

Predmetom tejto exekučnej veci bolo vymoženie 125,53 eur s príslušenstvom od našej klientky. Zaplatenia tejto sumy sa domáhal poskytovateľ úveru, ktorý podal návrh na vymoženie pohľadávky. Okresný súd v tejto veci skúmal prioritne exekučný titul, ktorým bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola uzatvorená spolu so zmluvou o úvere v novembri 2010. Po preskúmaní listinných dôkazov… Zobraziť viac »

Zastavené exekučné konanie

Publikované: .

Okresný súd zastavil exekučné konanie na vymoženie pohľadávky v sume takmer 5 100 eur proti nášmu klientovi. Toto konanie sa začalo v apríli 2015 na žiadosť súdneho exekútora, ktorý požiadal o udelenie poverenia na vykonanie predmetnej exekúcie, v zmysle návrhu poskytovateľa úveru na základe rozhodcovského rozsudku vydaného rozhodcovským súdom. V predmetnej právnej veci vydal tunajší súd v máji 2015 uznesenie, ktorým… Zobraziť viac »

Zastavené exekučné konanie o vymoženie takmer 195 eur

Publikované: .

Na základe návrhu oprávneného, čiže veriteľa našej klientky sa v marci 2015 začalo proti nej viesť exekučné konanie, za účelom vymoženia pohľadávky vo výške takmer 195 eur. Exekučný titul v tomto prípade predstavoval rozhodcovský rozsudok, ktorý bol vydaný, pretože naša klientka si nebola schopná kvôli zlej finančnej situácií plniť svoje platobné povinnosti. Súdny exekútor na základe návrhu… Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Oprávnený, čiže poskytovateľ úveru v marci 2015 navrhol vykonanie exekúcie voči nášmu klientovi, a to na podklade exekučného titulu, ktorým je rozsudok rozhodcovského súdu. V návrhu na vykonanie exekúcie žiadal, aby súdny exekútor v danej veci vykonal exekúciu na vymoženie istiny vo výške 1 942,31 eur. Súdny exekútor následne na Okresnom súde v septembri 2015 žiadal o udelenie poverenia na vykonanie… Zobraziť viac »

Krajským súdom potvrdené zamietnutie poverenia na výkon exekúcie

Publikované: .

V prípade jedného z našich klientov rozhodol Okresný súd v exekučnej veci v jeho prospech tým, že zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie bolo vedené na základe exekučného titulu, ktorým bol rozhodcovský rozsudok. Vymáhaná pohľadávka predstavovala sumu 885,99 eur s príslušenstvom. Proti tomuto uzneseniu okresného súdu však v  zákonnej lehote podal poskytovateľ úveru odvolanie. Krajský… Zobraziť viac »

Zrušenie výkonu exekúcie

Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Keďže sa dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si svoje záväzky, táto zmluva sa po čase stala podkladom pre rozhodnutie rozhodcovského súdu, ktorý vydal rozsudok, ktorým bol náš klient povinný zaplatiť spoločnosti, ktorá mu úver poskytla istinu… Zobraziť viac »

Zamietnutie exekúcie

Publikované: .

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci proti našej klientke ako povinnej v jej prospech. Išlo o dovolanie oprávneného, čiže veriteľa našej klientky proti Uzneseniu Krajského súdu. V roku 2012 požiadal súdny exekútor Okresný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd však jeho žiadosť zamietol. V odôvodnení poukázal na to, že právny predchodca oprávneného a naša klientka uzavreli úverovú zmluvu,… Zobraziť viac »

Zrušenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Vo februári 2015 bola na Okresný súd doručená žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti našej klientke na vymoženie pohľadávky vo výške 543,40 eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou. Táto žiadosť bola podaná na základe návrhu na vykonanie exekúcie oprávneného, čiže spoločnosti s ktorou naša klientka uzatvorila v máji 2013 zmluvu, ktorý bol doručený súdnemu exekútorovi spolu… Zobraziť viac »

Súd zamietol žiadosť na vykonanie exekúcie

Publikované: .

V prípade jednej našej klientky súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Žiadosť bola Okresným súdom zamietnutá, pretože po preskúmaní celej veci súd zistil, že vec bola v rozhodcovskom konaní prejednaná na základe absolútne neplatnej rozhodcovskej zmluvy a tým pádom v tomto konaní nemožno exekučný titul považovať v súlade zo zákonom. Keďže veriteľ klientky,… Zobraziť viac »

Súd zrušil rozhodcovský rozsudok – exekučné konania nehrozí

Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril v júli 2011 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 050 eur. Pre tento úver sa rozhodol z dôvodu, že mal viacero nesplatených dlhov a keďže mu hrozila exekúcia, snažil sa na ich splatenie získať ďalší úver. Keď uhradil 20 splátok, dostal sa do finančných problémov a prestal si plniť… Zobraziť viac »

Zrušenie vykonanie exekúcie

Publikované: .

V roku 2011 uzavrela klientka zmluvu o úvere. Keďže sa dostala do finančnej núdze, nebola schopná riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré jej vyplývali zo zmluvy o úvere. Dostala sa so splácaním úveru do omeškania, čo viedlo oprávneného k podaniu žaloby na rozhodcovskom súde. Podal ju na základe rozhodcovskej doložky, ktorú obsahovala uzatvorená zmluva. Celá vec sa dostala až… Zobraziť viac »

Hrozí Vám exekúcia? Postavte sa jej čelom!

Publikované: .

Žiť na dlh je trendom súčasnej doby. Za posledných 5 rokov bol zaznamenaný rast novo poskytnutých pôžičiek rádovo o desiatky percent. Údaj nie je možné presne vyčísliť, pretože ľudia si nepožičiavajú iba od bánk či inštitúcií, ktoré poskytujú štatistiky, ale i od nebankových spoločností, ktoré informácie neposkytujú. Medzi najčastejšie pôžičky patria úvery na bývanie a… Zobraziť viac »

Veci nepodliehajúce exekúcii

Publikované: .

Výnimky   na bankovom účte povinného musí ostať po odpísaní pohľadávok suma vo výške 99,58 Eur, pokiaľ je to účet, z ktorého povinný vypláca mzdy svojim zamestnancom, tak na sumu, ktorá je potrebná na vyplatenie miezd, sa nesmie siahnuť, ďalej ak má na tento účet povinný zasielanú mzdu, tak sa na účte musí nechať minimálna suma,… Zobraziť viac »

Súhlas so splátkami

Publikované: .

Nejeden obyvateľ Slovenskej republiky je kvôli nízkym príjmom nútený vziať si pôžičku. Inak to nebolo ani v prípade jedného nášho klienta. Zamestnaný ako zdravotník, s mesačným príjmom 700,- EUR, si zobral spotrebný úver na čokoľvek v výške 4.700,- EUR. Mal v pláne osamostatnenie sa a začatie života na vlastnej nohe. V zmluve, uzatvorenej v roku… Zobraziť viac »